V lednu 2021 vešel v platnost tzv. daňový balíček, který obsahoval celou řadu změn s dopadem do oblasti hmotného a nehmotného majetku.

Novela zákona se obecně vztahuje na majetek pořízený od 1. ledna 2021. Přechodná ustanovení však poplatníkům nabízejí možnost postupovat podle novelizovaných ustanovení retrospektivně, a to u těch položek majetku, které byly pořízeny už v roce 2020. V tomto případě je však třeba zohlednit případnou zpětnou změnu interních směrnic a nastavení účetního softwaru. K jakým změnám tedy došlo?

Zrušení kategorie nehmotného majetku

V rámci novely zákona o daních z příjmů došlo ke zrušení celé kategorie nehmotného majetku. Pro účely stanovení základu daně tak budou uplatňovány účetní odpisy.

Změny v limitech pro hmotný majetek

Novela přinesla i zdvojnásobení hranice (ze 40 000 Kč na 80 000 Kč), od které lze nově jednotlivé položky majetku považovat za samostatný hmotný majetek z pohledu zákona o daních z příjmů. Stejná změna, tedy zvýšení limitu na dvojnásobek, se týká i technického zhodnocení majetku.

U položek, které zvýšeného limitu nedosáhnou, budou uplatňovány účetní odpisy, případně je možné je promítnout do nákladů jednorázově (v závislosti na interní účetní směrnici účetní jednotky).

Znovuzavedení mimořádných odpisů

Mimořádné odpisy byly zavedeny při minulé finanční krizi a jejich cílem je co nejrychleji promítnout pořizovací hodnotu majetku do daňových nákladů, a podpořit tak investice.

Mimořádné odpisy lze použít u těch položek majetku, které byly pořízeny v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Další podmínkou je, že společnost musí být prvním majitelem, a tedy prvním odpisovatelem. Konkrétní způsob odpisování záleží na odpisové skupině:

  • Majetek, který je zařazen do 1. odpisové skupiny (např. kancelářské vybavení), bude odpisován rovnoměrně bez přerušení po dobu 12 měsíců od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.
  • V případě 2. odpisové skupiny (např. osobní automobily) je doba odpisování 24 měsíců, kdy během prvních 12 měsíců je odpisováno 60 % vstupní ceny majetku a v následujících 12 měsících pak zbývajících 40 % vstupní ceny.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Mohlo by Vás také zajímat