Obchodní podmínky (VOP)

společnosti Jake&James Accounting s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1 Identifikace Objednatele

Objednatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí osoba, která má zájem o využívání služeb níže specifikovaného Poskytovatele prostřednictvím webových rozhraní jake-james.cz, jake-james.com, jake-james.pl nebo jake-james.de (dále jen „Objednatel“). Objednatel, který je fyzickou osobou, prohlašuje, že nejedná jako spotřebitel dle § 419 zákona č. 89/2012 a že vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2 Identifikace Poskytovatele

Jake&James Accounting s.r.o.
se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 02221977
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217061.
Kontaktní e-mail: info@jake-james.cz
(dále jen „Poskytovatel“).

1.3 Předmět Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti z objednávky služeb uvedených na webových stránkách jake-james.cz, jake-james.com, jake-james.pl nebo jake-james.de, které si Objednatel u Poskytovatele objednal a jejichž specifikace je upravená především na poptávkovém formuláři, v emailové komunikaci apod. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást objednávky. Odchylná ujednání Objednávky mají přednost před Obchodními podmínkami.


2. Plnění poskytovatele

2.1. Na základě podmínek stanovených v Objednávce poskytne Poskytovatel objednateli vyžádané služby dle platných právních předpisů.

2.2. Poskytovatel je povinen postupovat s odbornou péčí, řádně a včas dle pokynů daných Objednatelem v Objednávce. Poskytovatel není povinen vyplnit pokyn Objednatele, pokud by byl v rozporu se závaznými právními předpisy, o čemž Objednatele informuje.

2.3. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu Poskytovatele měnit či jinak upravovat dokumenty jím zaslané Poskytovateli.

2.4. Poskytovatel smí k poskytnutí služeb využít třetích osob, k čemuž mu dává Objednatel výslovný souhlas.

2.5. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za zdržení způsobená rozhodováním a fungováním rejstříkových soudů, živnostenských úřadů, notáře či přepravní služby. Taktéž za zdržení způsobená vyšší mocí.

2.6. Pokud je dodací lhůta služby delší než 30 dnů ode dne autorizace transakce, tak při provedení úhrady prostřednictvím platební karty platí, že je Poskytovatel povinen objednatele informovat o lhůtě pro poskytnutí služby. Celková dodací lhůta nesmí překročit 120 dnů ode dne autorizace transakce.


3. Povinnosti Objednatele

3.1. Objednatel je dle pokynů Objednatele povinen uhradit smluvenou odměnu za služby spojené se založením společnosti včetně veškerých nákladů, které měl Poskytovatel s poskytováním služeb, a které budou zahrnuty v Objednávce (dále jen „Odměna“).

3.2. Odměnu je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od odeslání Objednávky. Nebude-li částka v této lhůtě zaplacena dle pokynů Poskytovatele, odstupuje Poskytovatel od smlouvy s Objednatelem uzavřené na webových stránkách pomocí Objednávky, ledaže by se Poskytovatel s Objednatelem poté písemně dohodli jinak.

Objednatel bere na vědomí, že do uhrazení Odměny není Poskytovatel povinen poskytnout objednateli služby.

3.3. Objednatel je povinen neprodleně poskytnout součinnost Poskytovateli a dalším osobám, které budou poskytovat služby Objednateli.

Nesplní-li Objednatel tuto svoji povinnost a nebude z toho důvodu možné službu poskytnout je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši zaplacené Odměny, kterou je Poskytovatel oprávněn započíst na zaplacenou výši Odměny.

3.4. Osoba jednající za právnickou osobu Objednatele tímto výslovně potvrzuje, že je osobou oprávněnou k tomu, aby činila za právnickou osobu Objednatele právní jednání, a zároveň stvrzuje, že veškeré kontakty uvedené při jednání spojeném s poskytováním služeb jsou závazné pro danou právnickou osobu Objednatele.


4. Způsob úhrady

4.1. Úhrada za služby může být provedena bankovním převodem, platbou v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

4.2. Úhrada může být uvedena v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR).


5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně a bez udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené Objednávkou. V případě, že Poskytovatel od smlouvy odstoupí podle tohoto bodu, vrátí Poskytovatel Objednateli zaplacenou Odměnu či její část doposud Objednatelem Poskytovateli uhrazenou. Částka může být snížena o vynaložené náklady Poskytovatele.


6. Ostatní ujednání

6.1 Objednatel je povinen neprodleně Poskytovatele informovat o změnách své korespondenční adresy, jakož i dalších kontaktních údajů, zejména názvu (obchodní firmy), e-mailu a telefonu. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené tím, že jej Objednatel o těchto změnách včas neinformoval.

6.2. Objednatel poskytuje tímto výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytovaný dle Souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je Objednateli předložen na osobní schůzce nebo zaslán prostřednictvím emailu.

6.3. Odměna se pokládá za uhrazenou dnem jejího připsání na účet Poskytovatele nebo zaplacením v hotovosti na osobní schůzce v prostorách Poskytovatele.

6.4. Objednatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky. Oznámení o změně podmínek doručí Objednateli na elektronickou či korespondenční adresu zadanou v Objednávce. Objednatel je oprávněn v případě nesouhlasu se změnou obchodních podmínek smlouvu do dvou měsíců od zaslání oznámení písemně vypovědět. Pokud již byly zahájeny úkony dle Objednávky, pak se služby dokončí dle stávajících podmínek.

Tyto Obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 1. 2018.


Čísla, která se mění správným směrem

11 500+ Založených a prodaných společností
24 000+ Poskytnutých sídel společnosti
13 Let naší historie

Novinky z našeho blogu