Živnostenský úřad

Jak vlastně funguje? Pomůžeme vám zařídit živnostenské oprávnění

Živnostenský úřad má svou agendu nastavenou živnostenským zákonem. Jeho hlavním úkolem je vykonávat veřejnou správu. Kromě záležitostí týkajících se registrace živnostníků a vydávání živnostenských oprávnění má však i další úkoly, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

Živnostenský úřad tedy umožňuje ohlašování živnosti, požádání o koncesi nebo oznamování zahájení, případně ukončení provozování živnosti. Na živnostenském úřadě se také hlásí změny údajů, ke kterým u živnostníka dojde. Místní příslušnost živnostenských úřadů dnes už není stanovena, takže můžete navštívit jakýkoli živnostenský úřad v České republice. Některá podání můžete také uskutečnit online.

Hlavní činnosti živnostenského úřadu

Živnostenský úřad vydává fyzickým i právnickým osobám průkazy živnostenských oprávnění pro řemeslné, vázané a volné živnosti. Dále rozhoduje o udělení koncese pro živnosti koncesované, a to v rámci celé ČR. Také přijímá oznámení o změnách údajů uvedených v ohlášení živnosti (respektive v žádosti o koncesi) a vydává výpisy ze živnostenského rejstříku potvrzující provedení změn. Úřad do živnostenského rejstříku zapisuje případné přerušení provozování živnosti na žádost živnostníka, zapisuje do něj také samozřejmě samotné zahájení nebo ukončení provozování živnosti.

Živnostenské úřady dále provádějí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem, popřípadě ustanoveními zvláštních právních předpisů. Když odhalí porušení živnostenského zákona, ukládají pokuty ve správním nebo blokovém řízení. Mohou také rušit živnostenská oprávnění, pokud živnostník přestal splňovat podmínku bezúhonnosti, způsobilosti k právnímu jednání, nebo když existují nějaké překážky provozování živnosti. Ty nastanou například když byl živnostníkovi v rámci trestního řízení uložen soudem trest zákazu činnosti. A pokud podnikatel závažným způsobem porušuje podmínky stanovené živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy, živnostenský úřad mu pozastaví nebo ve správním řízení zruší živnostenské oprávnění.

Svobodná povolání – podnikání fyzických osob bez živnosti

Některá povolání je možné vykonávat i bez živnostenského oprávnění. Těmito povoláními jsou svobodná povolání. Fyzické osoby, které vykonávají svobodná povolání, tak vlastně podnikají na základě zákona jiného než živnostenského. Mezi tyto samostatně výdělečné činnosti můžeme zařadit například povolání vykonávaná na základě autorského zákona. Jsou to tedy často umělci – herci, zpěváci, sochaři, výtvarníci nebo spisovatelé. Patří sem i vysoce odborná povolání, tedy např. lékaři, advokáti, notáři nebo exekutoři. Můžeme sem začlenit i tlumočníky a architekty. Tito lidé se musejí jen registrovat na finančním úřadě, u zdravotní pojišťovny a u správy sociálního zabezpečení. Někteří lidé vykonávající svobodná povolání mají však ze zákona další povinnosti, jako například stát se členy profesní komory, která výkon toho kterého povolání dále reguluje. V rámci této profesní samosprávy mohou být členové například kázeňsky trestáni apod. Např. lékaři nebo advokáti jsou tak členy lékařské, respektive advokátní komory a musejí respektovat předpisy, které komory pro své členy vydávají a které jsou pro ně závazné.

Potřebujete poradit? Jsme tu pro vás!

Čísla, která se mění správným směrem

4 500+ Založených a prodaných společností
12 000+ Poskytnutých sídel společnosti
9 Let naší historie

Novinky z našeho blogu

13.04.2020

Letošní rok bude náročný pro všechny. Podnikatelé, kteří vykonávají svou činnost takzvaně na firmu, ale mají oproti živnostníkům několik výhod. Dnes se…

Celý článek
29.10.2019

Lze dnes skutečně založit firmu expres a s minimem nákladů? Nebo dokonce online? Politici změny slibovali, nějaké uskutečnili, ale dovést k realitě to…

Celý článek
09.11.2018

Pojem obchodní firmy je upraven v občanském zákoníku. Podle něho je obchodní firmou jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podle…

Celý článek
06.11.2018

Jednodušší splacení vkladu do základního kapitálu Při zakládání společnosti s ručením o mezeným nebo akciové společnosti dojde ke zjednodušení způsobu…

Celý článek