Dlouhodobý majetek podniku: druhy a oceňování

Koupě nemovitosti, stroje nebo firemního vozu se promítne i do Vašich účetních výkazů. Jak správně ocenit a zaúčtovat hmotný a nehmotný majetek, aby vše obstálo při kontrole z finančního úřadu? Stačí mít na paměti několik zásad.

Co je dlouhodobý majetek?

Dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska upravuje hned několik předpisů. Jde především o zákon o účetnictví (ZoÚ) se související vyhláškouzákon o daních z příjmů (ZDP).

Podle nich se za dlouhodobý majetek obecně považují taková aktiva podniku, jejichž předpokládaná doba použitelnosti je delší než 1 rok a jejichž pořizovací cena přesahuje určitý limit.

Dlouhodobý majetek dělíme do 3 kategorií:

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

Z daňového hlediska se za dlouhodobý majetek považuje většina nemovitostí a samostatné movité věci (např. stroje a automobily) o hodnotě větší než 80 000 Kč (pokud mají provozně-technické funkce delší než 1 rok). Dále do této skupiny řadíme jejich technická zhodnocení (např. rekonstrukce nebo přístavby), dospělá zvířata a jejich skupiny o hodnotě vyšší než 80 000 Kč a několik dalších typů majetku uvedených v §26 ZDP.

Z hlediska podnikového účetnictví se do této skupiny obecně řadí majetek s dobou použitelnosti nad 1 rok – minimální hodnotu pro zařazení majetku do této kategorie si určuje firma sama na základě interních předpisů.

Dlouhodobý hmotný majetek dále dělíme na 2 typy:


1) Odpisovaný


Jde o majetek, který se časem opotřebovává a ztrácí svoji hodnotu. Typicky jde o stavby, vozidla, chovná zvířata nebo ovocné stromy. Jejich opotřebení se účetně vyjadřuje pomocí odpisů.

Odpisy jednak snižují účetní hodnotu majetku, jednak je lze za určitých podmínek uplatnit jako daňově uznatelný náklad.

Tip! Přečtěte si detaily o odpisech dlouhodobého majetku.

2) Neodpisovaný


Jedná se o majetek, který se časem naopak zhodnocuje. Řadíme sem pozemky, umělecká díla a sbírky. Tento majetek se neodepisuje.

O dlouhodobém hmotném majetku účtujeme nejčastěji v účtových skupinách 02 (odpisovaný DHM) a 03 (neodpisovaný DHM). V rozvaze se pak, stejně jako ostatní typy dlouhodobého majetku, objevuje v aktivech.

Dobré vědět:

Kromě těchto kategorií se v praxi setkáme ještě s tzv. drobným dlouhodobým hmotným majetkem. Ten má dobu použitelnosti delší než 1 rok, ale hodnotu nižší než zákonných 80 000 Kč.

Z daňového hlediska se účtuje jako jednorázový daňový náklad (do spotřeby) nebo se odepisuje a jako daňový náklad se použijí účetní odpisy.

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

Dlouhodobý nehmotný majetek je o něco abstraktnější pojem. Jde o věci nemateriální povahy, které však mají účetní hodnotu.

Patří sem software, výsledky výzkumu a vývoje (například patenty), ocenitelná práva nebo dobrá pověst značky (tzv. goodwill), tedy rozdíl mezi tržní hodnotou podniku a hodnotou jeho majetku.

Pozor! Dlouhodobý nehmotný majetek s datem zařazení od 1. 1. 2021 se daňově neodepisuje. Lze jej ale odepisovat účetními odpisy, které sníží základ daně jako výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů (§24 ZDP písmeno v), odstavec 2).

K účtování o DNM slouží účtová skupina 01.

Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

K dlouhodobému finančnímu majetku řadíme zejména cenné papíry, podíly v jiných firmách, zápůjčky a podobně (vše s dobou splatnosti delší než 1 rok).

DFM neslouží k provozní činnosti, podniku však zajišťuje různé výnosy, případně vliv v jiných společnostech. O DFM se účtuje v účtové skupině 06.


Typ dlouhodobého majetku Kritérium pro zařazení (doba použitelnosti / hodnota) Příklad Odpisování Účtová skupina
hmotný odpisovaný >1 rok / nad 80 000 Kč stavby, stroje, vozidla ano, účetní i daňové odpisy 02
hmotný neodpisovaný >1 rok / nad 80 000 Kč pozemky, umělecká díla neodepisuje se 03
drobný hmotný >1 rok / pod 80 000 Kč notebooky,
nábytek,
drobný majetek
odepisuje se, pokud není zařazen do spotřeby dle vnitřních předpisů podniku (skupiny pro DHM nebo zásoby)
nehmotný >1 rok software, licence většinou ano, pouze účetní odpisy 01
finanční >1 rok cenné papíry neodepisuje se 06

Oceňování dlouhodobého majetku

Důležitou úlohu má také správné ocenění majetku v účetnictví podniku. To totiž musí dle zákona věrně odrážet aktuální stav a hodnotu firemních aktiv. Dlouhodobý majetek oceňujeme jedním ze 4 způsobů:

Pořizovací cena

Jde o cenu, za kterou jste majetek zakoupili. Jedná se tedy o cenu pořízení + vedlejší pořizovací náklady (např. poplatky za dopravu, montáž, clo). Nezapočítáváte do ní naopak kurzové rozdíly nebo náklady na opravy.

Věděli jste, že: Technické zhodnocení majetku zvyšuje oceňovací hodnotu majetku?

Reprodukční pořizovací cena

Jedná se o cenu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Stanovuje se odborným odhadem. Reprodukční pořizovací cenou oceňujeme dary nebo majetek, u kterého nelze zjistit původní pořizovací cenu.

Vlastní náklady

Vyrobili jste majetek rovnou u Vás v podniku? Potom v jeho účetní hodnotě zohledníte veškeré přímé (např. materiál, mzda dělníků) i nepřímé (např. energie, nájem výrobní haly) náklady na jeho produkci.

Nominální hodnota

Finanční majetek, typicky cenné papíry, obvykle oceňujete jeho jmenovitou hodnotou. Jelikož však jejich hodnota často kolísá, k rozvahovému dni je nutné dle §27 ZoÚ některé cenné papíry v účetnictví přecenit podle reálné (tržní) hodnoty.

Účetnictví levou zadní

Potřebujete spolehlivého partnera pro správu firemního účetnictví? Obraťte se na náš účetní tým. Vytvoříme pro Vás účetní výkazy, vyčíslíme odpisy a zpracujeme daně – vše přehledně a profesionálně. Stačí se nám ozvat přes formulář níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat