Jak na odpisy dlouhodobého majetku?

Dlouhodobý majetek tvoří obvykle nejdražší součást podniku. Pojí se s ním ale složitá povinnost odpisování. Poradíme Vám, jak odpisy vyčíslit, aby Vám z toho nešla hlava kolem.

Co jsou odpisy?

Odpisy účetně vyjadřují opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Ten totiž, na rozdíl od krátkodobého majetku, nespotřebováváme najednou. Naopak nám obvykle slouží po několik let – s přibývajícím časem však postupně klesá jeho hodnota, což se musí projevit i v účetnictví.

Souhrn odpisů za jednotlivé roky (tedy celková hodnota opotřebení k danému období) se označuje jako oprávky. Rozdíl mezi vstupní cenou a oprávkami pak představuje zůstatkovou cenu majetku.

Odpisy se dělí na dva typy: účetní a daňové. Ty se liší metodou výpočtu, ale i použitím a zákonnou úpravou.

Účetní odpisy

Účetní odpisy se řídí zákonem o účetnictví. Vyjadřují očekávaný pokles hodnoty majetku podniku, a pomáhají tak zachytit věrný obraz o jeho aktuálním stavu. Navíc odpisy slouží k postupnému „rozpuštění“ pořizovací ceny majetku do ceny prodaných výrobků (čehož se využívá v tzv. manažerském účetnictví).

Účetní odpisy jsou účetním nákladem (účtová skupina 55), oprávky (ú. skupina 08) se ve výkazech objevují jako korekce aktiv (aktiva se zápornou hodnotou), protože snižují hodnotu příslušného majetku.

Rozložení účetních odpisů si stanovujete sami na základě odpisového plánu. Konkrétní způsob výpočtu není závazně určen – v praxi se ale odpisy obvykle počítají jako:

Časové

Vyjadřují opotřebení za konkrétní období (typicky rok). Dají se vypočítat vícero způsoby:

  • Nejjednodušší variantou jsou odpisy rovnoměrné – vstupní cenu majetku zkrátka vydělíte dobou jeho použitelnosti a vyjde Vám výše ročního odpisu.
  • U zrychlené varianty se pak výše odpisů mění, obvykle s postupem let klesá.

Výkonové

V tomto případě se opotřebení vypočítá na základě zvolených jednotek výkonu (typicky jde o počet najetých km u vozidla).


Poznámka: Pokud vedete pouze daňovou evidenci, účetní odpisy neřešíte vůbec.

Daňové odpisy

Daňové odpisy vyjadřují část hodnoty dlouhodobého majetku, kterou si můžete v daném zdaňovacím období odečíst z daní jako náklad. Na rozdíl od účetních odpisů nemusí odrážet skutečné opotřebení majetku.

Jejich výše se totiž stanovuje podle zákona o daních z příjmů (ZDP). Částky daňových odpisů se proto často liší od výše účetních odpisů (tento rozdíl uvádíte i v daňovém přiznání).

O daňových odpisech se NEÚČTUJE. Jejich roční výše se objeví až v daňovém přiznání. Na rozdíl od účetních odpisů můžete ty daňové přerušit, a to jednoduše tak, že v daném roce daňový odpis neuplatníte, čímž se Vám doba odpisování automaticky o rok prodlouží.

Jak daňové odpisování probíhá?

V prvním roce odpisování si zjistíte, do jaké z odpisových skupin dle §30 ZDP daný majetek patří. Se správným zařazením Vám pomůže tabulka v příloze č. 1 ZDP.

Následně si zvolíte metodu odpisování, kterou budete používat po celou dobu odpisování (v jeho průběhu metodu nelze měnit).


Na výběr máte 2 metody odpisování:

  • Rovnoměrné odpisy znamenají, že si každoročně z daní odečítáte stejnou část hodnoty majetku až do jeho úplného odepsání. Výjimkou je první rok odpisování, kdy se vždy odečítá nižší částka.
  • Zrychlené odpisy vyjadřují skutečnost, že majetek je zpravidla nejvíce využíván v prvních letech používání. Nejvyšší daňový odpis je ve druhém roce odpisování a v dalších letech se hodnota ročního odpisu postupně snižuje.

Výše zrychleného odpisu se v prvním roce odpisování počítá jako podíl vstupní ceny a koeficientu pro zrychlené odpisování. V dalších letech se částka zrychlených odpisů stanoví podle vzorce:

2× zůstatková cena / (koeficient pro další roky – počet let, po které jste už majetek odepisovali)

Zákon stanovuje minimální dobu odpisování a maximální výši odpisové sazby. To znamená, že v případě potřeby můžete majetek odepisovat i déle a s využitím nižší sazby.

Volba metody závisí na Vašich preferencích a situaci. Nemovitosti se obvykle odepisují rovnoměrně, movité věci zrychleně – není to však povinnost.


Pozor! Nezapomeňte, že vstupní cena majetku, ze které odpisy počítáte, musí být řádně podložená a zdokumentovaná. V opačném případě Vám totiž hrozí, že narazíte u finančního úřadu.

Touto otázkou se nedávno zabýval i královéhradecký krajský soud. Ten ve svém rozsudku řešil případ firmy, která uplatnila odpisy majetku, aniž by uspokojivě doložila jeho pořizovací cenu. V účetnictví byly totiž nesrovnalosti, které se finančnímu úřadu nelíbily. Proto podniku odpisy neuznal a doměřil mu daň – a soud v následném odvolacím řízení stanovisko úřadu potvrdil.

Co následuje po odepsání majetku?

Jakmile je dlouhodobý majetek zcela odepsaný, máte 2 možnosti. Buď si majetek ponecháte (a dle uvážení ho užíváte dál), nebo ho vyřadíte z účetnictví.

Vyřazení majetku

K vyřazení dlouhodobého majetku může dojít po odepsání majetku, ale i v průběhu odpisování (např. z důvodu prodeje či poškození).

Konkrétní způsob účtování závisí na tom, co se s daným majetkem stane dál. Nejčastěji dochází k jeho prodeji, fyzické likvidaci, darování nebo převodu do osobního vlastnictví.

Vyřazení většinou probíhá ve dvou krocích:

  1. Nejprve majetek vyřadíte z evidence v pořizovací ceně (účtuje se na majetkovém účtu a účtu oprávek).
  2. Pak účtujete o zůstatkové ceně na nákladovém účtu (dle způsobu vyřazení) a účtu oprávek.

Pozor! Pokud vyřadíte majetek z podniku před koncem zdaňovacího období, můžete za daný rok uplatnit pouze polovinu příslušného daňového odpisu.

Odpisy jsou hračka…,

…pokud Vám je zpracuje odborník. Svěřte své účetnictví a daně do rukou profesionálů. Ozvěte se nám přes formulář – a nudnou administrativu vyřídíme za Vás.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat