Povinnost podat daňové přiznání

Solidární daň (někdy bývá označována jako milionářská) je daň, kterou platí zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy. Konkrétně jde o zaměstnance s příjmy, které jsou vyšší než 4 násobek průměrné mzdy (tj. 106 444 Kč). V roce 2015 dochází ke zmírnění, namísto sledování měsíčního platu budou brány v potaz příjmy za kalendářní rok. Dříve se totiž mohlo stát, že tuto daň museli platit i osoby, které měly vysoký příjem pouze v jednom měsíci. Dnes tedy toto přiznání budou mít za povinnost podávat osoby, které mají roční příjem vyšší než 1 277 328 Kč tj. 48 násobek průměrné mzdy. Osoby s příjmy nižšími než je zmíněná částka mohou provést roční zúčtování daně. Tato úprava se projeví již pro zdaňovací období 2014.

Možnost uplatnit ztrátu

Osoby, které se kvalifikují jako plátci solidární daně (tzn. jejich celkový roční příjem přesahuje 1 277 328 Kč) si mohou, pokud podnikají, od základu pro výpočet této daně odečíst ztrátu z podnikání (samostatné činnosti). V praxi to znamená, že pokud poplatník vykáže ztrátu, může si ji odečíst z celkového ročního příjmu a eventuálně se placení této daně vyhnout. Rovněž v tomto případě se jedná o zmírnění a i tato úprava je uplatnitelná již pro rok 2014.

Bezúplatná plnění

Příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z fyzické nebo právnické osobě roku 2015 osvobozené od daně:

  • bezúročné zápůjčky (smluvně ošetřena podobná půjčce),
  • výpůjčky (předmětem smlouvy je věc, sjednaná na dobu určitou),
  • výprosy (bezplatné půjčení věci na dobu neurčitou).

Platí to ale pouze v případě, pokud takto získané prostředky plynou od rodinných příslušníků nebo osoby žijící s poplatníkem ve společně domácnosti nejméně jeden rok a tyto příjmy nepřesáhnou 100 000 Kč na osobu. Hodnota bezúplatného plnění se určuje ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob obdrží příjem, který je od daně osvobozen a je vyšší než 5 mil. Kč, je povinen tuto skutečnost oznámit správci daně. Doposud v daňovém přiznání tento příjem uvádět nemusel. Mezi takové příjmy patří např. prodej cenných papírů. Za nesplnění této povinnosti jsou zavedeny vysoké pokuty:

  • 0,1 % z neoznámeného příjmu, pokud poplatník splní povinnost dodatečně bez výzvy
  • 10 % z příjmu, pokud osvobozený příjem oznámí až po výzvě
  • 15 % z příjmu, pokud tak neučiní ani na výzvu

Stropy na pokuty územní finanční orgán zjistit z jemu přístupných rejstříků.

Životní pojištění

Stát z důvodu obav ze zneužívání životního pojištění vytvořil opatření, které může vést až k zániku této služby. Jedná se o to, že nebudou daňově zvýhodněny smlouvy, které umožňují výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících od uzavření smlouvy nebo před dovršením 60 let věku majitele pojištění. U ostatních smluv zůstává podpora nezměněna, tj. zůstává osvobození příspěvků zaměstnavatele u zaměstnance do výše 30 tisíc Kč ročně a snížení základu daně v případě vlastních příspěvků poplatníka až 12 tisíc Kč ročně. Pokud dojde k výběru životního pojištění nebo zrušení smlouvy, bude poplatník povinen podat daňové přiznání a dodanit předchozí osvobozený příjem a odečty. Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit pravidla platná před touto změnou.

Pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny příspěvky od daně osvobozené poskytnuté zaměstnavatelem. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Zaměstnanci jsou povinni zaměstnavateli tuto skutečnost oznámit. Zároveň bude třeba prostřednictvím daňového přiznání „vrátit“ daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka.

Pro příspěvky poskytnuté do konce roku 2014 budou i nadále platit stávající pravidla. Pojišťovnám a občanům se dává prostor upravit stávající smlouvy do konce března.

Výplaty vlastního kapitálu

Výplata složek vlastního kapitálu netvořených ze zisku bude podléhat srážkové dani 15%. Jedná se o:

  • vrácení emisního ážia (rozdíl v nominální a emisní hodnotě akcií),
  • příplatků mimo základní kapitál pro s.r.o. a obdobná plnění (dobrovolné zvýšení základního kapitálu společnosti).

Toto již dnes platí pro vypořádací podíl nebo podíl na likvidačním zůstatku. Příjem podléhá dani po snížení o nabývací cenu. Toto platí pro rezidenty (právnická osoba s neomezenou daňovou povinností) i nerezidenty (právnická osoba, která nemá na území České republiky sídlo nebo místo vedení).

Výplaty z rezervního fondu

Výplaty rezervního fondu tvořeného ze zisku budou podléhat stejnému daňovému režimu jako snižování základního kapitálu, tzn. jsou posuzovány jako na podíly na zisku osvobozené od srážkové daně v případě splnění standardních podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost, tj. podíl v dceřiné společnosti 10% po dobu alespoň 12 měsíců nepřetržitě (tuto podmínku lze splnit i dodatečně, následně).

“Pokud naši klienti potřebují poradit s tím, zda se jich následující změny týkají, mohou se na nás kdykoli obrátit.” Bc. Jakub Vondráček, jednatel společnosti Jake&James Accounting s.r.o.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat