Monistický a dualistický systém v akciové společnosti

V české legislativě existují dva způsoby vnitřního uspořádání akciovky. Ačkoli jejich názvy zní složitě, snadno pochopíte, co znamenají. Pojďte zjistit, jaký je rozdíl mezi monistickým a dualistickým systémem a které orgány působí v akciové společnosti.

Orgány akciové společnosti. Kdo rozhoduje, řídí a kontroluje?

Nejprve si stručně vysvětlíme, jak funguje akciová společnost. Patří mezi kapitálové obchodní korporace a její základní kapitál v minimální výši 2 000 000 Kč nebo 80 000 € vzniká prodejem akcií akcionářům. Ti se zároveň podílejí na řízení společnosti, disponují hlasovacími právy podle počtu akcií a získávají nárok na dividendu (tj. podíl na zisku). Konkrétní podmínky si společnost určuje ve stanovách, které přijímá při založení formou notářského zápisu. Ve stanovách uvede také vybraný systém vnitřní struktury a orgány, které se budou věnovat rozhodování, řízení a kontrole, včetně jejich členů, délky funkčního období aj.

Stejně jako v ostatních korporacích, i v akciové společnosti rozlišujeme následující druhy orgánů:

  1. Nejvyšší orgán obchodní společnosti: rozhoduje o všech důležitých záležitostech, jako je schválení účetní závěrky, úpravy stanov nebo dělení zisku. V případě a.s. je nejvyšším orgánem valná hromada, a to u monistického i dualistického systému. Valná hromada je shromáždění akcionářů, které se obvykle koná jednou ročně.
  2. Statutární orgán obchodní společnosti: má pravomoc jednat za právnickou osobu, podílí se na obchodním vedení a obvykle svolává nejvyšší orgán, tedy valnou hromadu. Může jít o jednotlivce nebo o kolektivní statutární orgán (například vícečlenné představenstvo u akciovky a u družstev). Funkci musí vykonávat s péčí řádného hospodáře. Práva a povinnosti statutárního orgánu určuje řada právních předpisů a v a.s. také její stanovy.
  3. Kontrolní orgán obchodní společnosti: dohlíží na činnost firmy a kontroluje aktivity statutárního orgánu. Akciová společnost je povinna ustanovit kontrolní orgán, u ostatních společností je dobrovolný.

TIP: Čeká Vás svolání valné hromady? Pak oceníte náš vzor pozvánky na valnou hromadu a.s. Jednoduše si připravený dokument stáhněte a upravte podle potřeby.

Monistický systém vnitřní struktury a.s. – valná hromada a správní rada

V monistické struktuře kromě valné hromady působí pouze jeden další orgán, a to správní rada. Od toho odvozujeme název „monistická“. Správní rada vykonává jak řídicí, tak kontrolní funkci, a je tedy spojením statutárního a kontrolní orgánu.

Správní radu většinou tvoří 3 členové, kteří jsou voleni valnou hromadou vždy na 3 roky (pokud stanovy neurčí jinak). Naše dřívější právní úprava navíc stanovovala povinnost jmenování statutárního ředitele v monistické struktuře, ale to už od 1. ledna 2021 neplatí. Monistický systém a.s. je běžný v anglosaských zemích, v USA a Kanadě.

Jaké jsou výhody a nevýhody? Monistické uspořádání přináší snazší organizaci činností firmy, může ulehčit a zrychlit rozhodování a kontrolu a je méně finančně náročné, protože ve společnosti působí míň lidí. Na druhou stranu se mohou objevit problémy, jelikož stejná skupina osob společnost řídí a zároveň kontroluje.

Dualistický systém vnitřní struktury a.s. – valná hromada, představenstvo a dozorčí rada

S dualistickou vnitřní strukturou akciovky se u nás setkáme nejčastěji. Můžete ji znát také jako evropský nebo kontinentální model. Valnou hromadu doplňují další dva orgány (proto se nazývá „dualistický“):

  • Představenstvo jakožto statutární orgán. Zpravidla má 3 členy (a je tak kolektivním statutárním orgánem). Členy volí valná hromada. Podmínky si ale může každá společnost individuálně upravit ve stanovách, představenstvo může mít i 1 člena.
  • Dozorčí rada jako kontrolní orgán. Dohlíží na veškeré aktivity představenstva, na účetnictví a doklady. Členy dozorčí rady volí valná hromada, a jestliže stanovy neurčují jinak, má 3 členy s funkčním obdobím 3 roky. V případě, že má akciovka více než 500 zaměstnanců, třetinu dozorčí rady volí právě oni, přičemž celkový počet členů dozorčí rady musí být dělitelný třemi.

A co znamená dualistický systém v praxi? Rozdělení orgánů zajistí lepší přehlednost v organizační struktuře. Řízení a kontrola probíhá zvlášť a nepodílejí se na nich stejné osoby jako u monistického systému. Může však být finančně náročnější. Nevýhodou je fakt, že kontrolní činnost dozorčí rady obvykle proběhne až po přijetí rozhodnutí, protože se na přímém řízení podílí pouze představenstvo.

Shrnutí: rozdíl mezi monistickým a dualistickým systémem

Druh orgánu Monistický systém a.s. Dualistický systém a.s.
Nejvyšší orgán valná hromada valná hromada
Statutární orgán správní rada
(kontrolně-řídicí orgán)
představenstvo
Kontrolní orgán dozorčí rada


Chcete si ověřit, jaké orgány má konkrétní společnost a kdo patří mezi jejich členy? Tyto informace jsou veřejně dostupné v obchodním rejstříku, stačí zadat název firmy, která Vás zajímá, a zobrazit si „Výpis platných“ záznamů.

Začněte podnikat bez starostí. Nabízíme založení a.s. online a ready-made akciové společnosti

Oba systémy orgánů v akciové společnosti mají své opodstatnění. Pokud si nejste jisti, který z nich zvolit při založení akciovky, neváhejte a obraťte se na nás. Rádi Vám pomůžeme a provedeme Vás celým procesem od sepsání zakladatelské listiny a stanov až po registraci k daním.

Chcete si usnadnit práci? Vyberte si ready-made akciovou společnost z naší nabídky. Prodáváme firmy bez historie a závazků, připravené k okamžitému použití – a.s. tak máte k dispozici už druhý den po koupi.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace