Založení odštěpného závodu zahraniční osoby

Podnikání prostřednictvím odštěpného závodu (dříve podle obchodního zákoníku organizační složky) je jednou z forem podnikání zahraničních osob na území ČR bez nutnosti založení nové společnosti. Založení odštěpného závodu, jeho správa a zrušení je přitom administrativně méně náročné, než založení, správa a zrušení klasické společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, atd.).

Hlavní výhody odštěpného závodu oproti klasické společnosti jsou zejména tyto:

 • nejde o samostatnou právnickou osobu, nýbrž o součást zahraniční osoby, a proto transakce mezi zahraniční osobou a odštěpným závodem probíhají ryze neformálně,
 • rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu nemusí mít formu notářského zápisu, čímž dochází k úsporám na poplatcích,
 • při založení odštěpného závodu není třeba vytvářet základní kapitál,
 • jediným povinným orgánem odštěpného závodu je jeho vedoucí, na něhož zákon neklade tak přísné požadavky jako na členy statutárního orgánu klasické společnosti,
 • správa odštěpného závodu nepodléhá žádným zvláštním pravidlům, není proto třeba konat valné hromady, apod. a
 • při zrušení odštěpného závodu se neprovádí jeho likvidace, která je časově a finančně náročná.

Naprosto klíčovou osobou odštěpného závodu (organizační složky), je jeho vedoucí, který stojí v čele odštěpného závodu a zpravidla zastává také funkci odpovědného zástupce, a kvůli tomu také odpovídá zahraniční osobě za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Zahraniční osoba by proto při jeho výběru měla postupovat s náležitou péčí, neboť jde o osobu, která bude zastřešovat její podnikatelské aktivity v ČR. Odštěpný závod může mít jen jednoho vedoucího, kterým může být jen fyzická osoba. Vedoucí odštěpného závodu se zapisuje povinně do obchodního rejstříku.

Výhodou je skutečnost, že vedoucí odštěpného závodu je již přímo ze zákona (není proto třeba, aby mu zahraniční osoba ke konkrétnímu právnímu jednání udělovala vždy plnou moc) oprávněn zahraniční osobu zastupovat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu v ČR, včetně zastupování zahraniční osoby v soudních, správních, daňových a jiných řízení.

V této souvislosti je nutno zdůraznit, že odštěpný závod není právnickou osobou (nemá totiž právní subjektivitu). Jde o pouhou organizační jednotku zahraniční osoby umístěnou v jiném státě, než se nachází bydliště nebo sídlo zahraniční osoby. To znamená, že ve smlouvách či jiných obchodních listinách, při jednání s obchodními partnery, úřady, soudy či jinými subjekty v ČR je třeba, aby vedoucí odštěpného závodu jako jednajícího označil vždy zahraniční osobu a nikoliv samotný odštěpný závod, protože pouze zahraniční osoba je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Jinými slovy, je to jen a pouze zahraniční osoba, která může vlastnit majetek, zaměstnávat zaměstnance, uzavírat smlouvy, účastnit se příslušných řízení, apod.

Př. správného označení jednajícího: Business inteligence, s. r. o., IČ: 123456, se sídlem: Bratislava, Kríková 4, PSČ 821 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 00007/B [pozn. jde o identifikaci zahraniční osoby] prostřednictvím Business inteligence, s. r. o., odštěpný závod, IČ: 741852, se sídlem: Praha, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Ax, vložka 987 [pozn. jde o identifikaci odštěpného závodu, zastoupená vedoucím odštěpného závodu Janem Novákem.

V případě, že zahraniční osoba poskytne nějakou položku odštěpnému závodu, např. majetek, zaměstnance, apod., děje se tak ryze neformálně, a to právě z toho důvodu, že odštěpný závod není právně od zahraniční osoby oddělen (tyto transakce tak probíhají uvnitř jedné entity, není proto třeba uzavírat např. kupní smlouvu).

Vyjma vedoucího nemá odštěpný závod žádné orgány, není však vyloučeno, aby zahraniční osoba vyčlenila do odštěpného závodu své kmenové zaměstnance, popř. přijala za tím účelem nové zaměstnance.

Zahraniční osoba podniká na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako tuzemská osoba, to mj. znamená, že odštěpný závod je povinen vést samostatné účetnictví dle předpisů ČR, odvádět daně v ČR, apod.

Založit odštěpný závod na území ČR mohou všechny zahraniční osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území cizího státu. K tomu, aby zahraniční osoba mohla prostřednictvím odštěpného závodu začít podnikat na území ČR, je nutné, aby:

 • rozhodla o zřízení odštěpného závodu,
 • získala živnostenské či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti na území ČR a
 • podala návrh na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku, ke kterému je třeba doložit příslušné přílohy.

Dokumenty, které je třeba doložit k zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku:

 • rozhodnutí zahraniční osoby o zřízení odštěpného závodu,
 • výpis z obchodního rejstříku zahraniční osoby či rovnocenný doklad,
 • společenská smlouva, jíž byla zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění,
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu,
 • živnostenské či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti odštěpného závodu,
 • čestné prohlášení a souhlas se zápisem vedoucího odštěpného závodu do obchodního rejstříku,
 • výpis z rejstříku trestů z ČR vedoucího odštěpného závodu,
 • výpis z rejstříku trestů vedoucího odštěpného závodu ze státu, jehož je státním občanem, má-li vedoucí odštěpného závodu jiné než české státní občanství a
 • plná moc pro zastupování.

Naše služby zahrnují zejména:

 • přípravu dokumentů, které jsou potřeba pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku,
 • vyřízení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu,
 • vyřízení živnostenského či jiného oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti odštěpného závodu na území ČR,
 • vyřízení výpisu z rejstříku trestů z ČR vedoucího odštěpného závodu,
 • vyřízení zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku,
 • úhradu notářských, správních, soudních či jiných poplatků,
 • vedení účetnictvíodštěpného závodu a
 • další činnosti po individuální domluvě.

Lhůta pro zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku od podání objednávky a dodání potřebných dokumentů činí pouhých 10 pracovních dnů.

Předtím, než začnete shora uvedené dokumenty obstarávat, se na nás určitě obraťte, rádi Vám pomůžeme. Každý stát má svá specifika a nelze proto dopředu říci, co vše bude třeba zařídit.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.   Další informace