Podnikání prostřednictvím odštěpného závodu (dříve podle organizační složky) je jednou z forem podnikání zahraničních osob na území ČR bez nutnosti založení nové společnosti. Založení odštěpného závodu, jeho správa a zrušení je přitom administrativně méně náročné než založení, správa a zrušení klasické společnosti (např. společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, atd.). Pojďme se podívat na detaily o odštěpném závodu.

Výhody odštěpného závodu oproti firmě

 • nejde o samostatnou právnickou osobu, nýbrž o součást zahraniční osoby, a proto transakce mezi zahraniční osobou a odštěpným závodem probíhají ryze neformálně,
 • rozhodnutí o zřízení odštěpného závodu nemusí mít formu notářského zápisu, takže ušetříte na poplatcích,
 • při založení odštěpného závodu není třeba vytvářet základní kapitál,
 • jediným povinným orgánem odštěpného závodu je jeho vedoucí, na něhož zákon neklade tak přísné požadavky jako na členy statutárního orgánu klasické společnosti,
 • správa odštěpného závodu nepodléhá žádným zvláštním pravidlům, není proto třeba pořádat valné hromady, apod.
 • při zrušení odštěpného závodu se neprovádí jeho likvidace, která je časově a finančně náročná.

Vedoucí odštěpného závodu

Naprosto klíčovou osobou odštěpného závodu (organizační složky) je jeho vedoucí, který stojí v čele odštěpného závodu a zpravidla zastává také funkci odpovědného zástupce, a kvůli tomu také odpovídá zahraniční osobě za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.

Zahraniční osoba by proto při jeho výběru měla postupovat s náležitou péčí, neboť jde o osobu, která bude zastřešovat její podnikatelské aktivity v ČR. Odštěpný závod může mít jen jednoho vedoucího, kterým může být jen fyzická osoba (tedy ne firma). Vedoucí odštěpného závodu se zapisuje povinně do obchodního rejstříku.

Výhodou je skutečnost, že vedoucí odštěpného závodu je již přímo ze zákona oprávněn zahraniční osobu zastupovat ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu v ČR, včetně zastupování zahraniční osoby v soudních, správních, daňových a jiných řízení. Není proto třeba, aby mu zahraniční osoba ke konkrétnímu právnímu jednání udělovala vždy plnou moc.

Je odštěpný závod právnická osoba?

Je nutno zdůraznit, že odštěpný závod není právnickou osobou (nemá totiž právní subjektivitu). Jde o pouhou organizační jednotku zahraniční osoby umístěnou v jiném státě, než se nachází bydliště nebo sídlo zahraniční osoby.

To znamená, že ve smlouvách či jiných obchodních listinách, při jednání s obchodními partnery, úřady, soudy či jinými subjekty v ČR je třeba, aby vedoucí odštěpného závodu jako jednajícího označil vždy zahraniční osobu a nikoliv samotný odštěpný závod, protože pouze zahraniční osoba je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat). Jinými slovy, je to jen a pouze zahraniční osoba, která může vlastnit majetek, zaměstnávat zaměstnance, uzavírat smlouvy, účastnit se příslušných řízení, apod.

Příklad správného označení jednajícího:
Business inteligence, s. r. o., IČ: 123456, se sídlem: Bratislava, Kríková 4, PSČ 821 07, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 00007/B
[pozn. jde o identifikaci zahraniční osoby] prostřednictvím Business inteligence, s. r. o., odštěpný závod, IČ: 741852, se sídlem: Praha, Dlouhá 730/35, PSČ 110 00, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Ax, vložka 987 [pozn. jde o identifikaci odštěpného závodu], zastoupená vedoucím odštěpného závodu Janem Novákem.

Obchodování, zaměstnanci a účetnictví

V případě, že zahraniční osoba poskytne nějakou položku odštěpnému závodu, např. majetek, zaměstnance, apod., děje se tak ryze neformálně, a to právě z toho důvodu, že odštěpný závod není právně od zahraniční osoby oddělen (tyto transakce tak probíhají uvnitř jedné entity, není proto třeba uzavírat např. kupní smlouvu).

Vyjma vedoucího nemá odštěpný závod žádné orgány, není však vyloučeno, aby zahraniční osoba vyčlenila do odštěpného závodu své kmenové zaměstnance, popř. přijala za tím účelem nové zaměstnance.

Zahraniční osoba podniká na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako tuzemská osoba, to mj. znamená, že odštěpný závod je povinen vést samostatné účetnictví dle předpisů ČR, odvádět daně v ČR, apod.

TIP: Pokud teprve zvažujete, zda si založit odštěpný závod, nebo jestli začít podnikat v ČR formou společnosti s ručením omezeným, přečtěte si kompletní článek o tom, jaké jsou rozdíly mezi odštěpným závodem a s.r.o.

Kdo může založit odštěpný závod?

Založit odštěpný závod na území ČR mohou všechny zahraniční osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území cizího státu. K tomu, aby zahraniční osoba mohla prostřednictvím odštěpného závodu začít podnikat na území ČR, je nutné, aby:

 • rozhodla o zřízení odštěpného závodu,
 • podala návrh na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku, ke kterému je třeba doložit příslušné přílohy,
 • získala živnostenské či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti na území ČR.

Čas na administrativu: co si připravit pro zápis odštěpného závodu do OR?

Dokumenty, které je třeba doložit k zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku:

 • rozhodnutí zahraniční osoby o zřízení odštěpného závodu,
 • výpis z obchodního rejstříku zahraniční osoby či rovnocenný doklad,
 • společenská smlouva, jíž byla zahraniční osoba založena, a jejich změny a úplná znění,
 • souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu,
 • čestné prohlášení a souhlas se zápisem vedoucího odštěpného závodu do obchodního rejstříku,
 • výpis z rejstříku trestů z ČR vedoucího odštěpného závodu,
 • výpis z rejstříku trestů vedoucího odštěpného závodu ze státu, jehož je státním občanem, má-li vedoucí odštěpného závodu jiné než české státní občanství a
 • plná moc pro zastupování.

TIP: Chcete vědět ještě více? Přečtěte si další článek o tom, co je odštěpný závod. Dozvíte se například, jak se liší od pobočky a filiálky nebo kterými zákony se řídí jeho fungování

Nechejte založení odštěpného závodu na nás

Naše služby zahrnují zejména:

 • přípravu dokumentů, které jsou potřeba pro zapsání odštěpného závodu do obchodního rejstříku,
 • vyřízení souhlasu vlastníka nemovitosti s umístěním sídla odštěpného závodu,
 • vyřízení výpisu z rejstříku trestů z ČR vedoucího odštěpného závodu,
 • vyřízení zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku,
 • úhradu notářských, správních, soudních či jiných poplatků,
 • vyřízení živnosti či jiného oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti odštěpného závodu v ČR,
 • vedení účetnictví odštěpného závodu a
 • další činnosti po individuální domluvě.

Lhůta pro zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku od podání objednávky a dodání potřebných dokumentů činí pouhých 10 pracovních dnů.

Nakonec upozorníme, že každý stát má svá specifika. Předtím, než začnete shora uvedené dokumenty obstarávat, se na nás určitě obraťte, rádi Vám poradíme.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat