Podnikání zahraničních osob v ČR. Odštěpný závod, nebo s.r.o.?

Na český trh můžete jako zahraniční osoba vstoupit hned několika cestami; v tomto článku se zaměříme na dvě nejčastější. Řekneme si, jaké výhody nabízí vytvoření odštěpného závodu a kdy se Vám vyplatí založit novou společnost s ručením omezeným.

Zahraniční společnosti, které plánují podnikat v České republice nebo tu již v menší míře podnikají, přistupují k založení tuzemské právní entity z různých důvodů. Jedním je snazší uzavírání smluv na daném trhu, dalším potom vyšší důvěryhodnost v očích potenciálních zákazníků, případně využití daňových aj. výhod.

Jak může cizinec vstoupit na český trh?

Podnikání zahraničních osob se řídí stejnými podmínkami jako osob českých. Zákon o obchodních korporacích uvádí hned tři způsoby, jak můžete vstoupit na český trh:

 1. prostřednictvím obchodního závodu nebo odštěpného závodu zahraniční právnické osoby,
 2. účastí na podnikání české právnické osoby,
 3. přemístěním sídla na území ČR.

Druhá a třetí varianta jsou využívány okrajově, většina firem volí založení vlastního podniku (podle občanského zákoníku obchodní závod). Zahraniční společnosti, pokud zákonem není přímo vyžadováno podnikání formou akciové společnosti (například v případě pojišťoven a finančních služeb), se nejčastěji rozhodují mezi založením české společnosti s ručením omezeným a zřízením odštěpného závodu.

Tyto varianty se liší hned v několika ohledech, především pak různou mírou administrativní náročnosti při vzniku a následném provozu.

Založení společnosti s ručením omezeným

Založení české obchodní společnosti je rychlejší a levnější, než je tomu v případě odštěpného závodu, proto je doporučujeme většině klientů zvážit jako první volbu. Správa, provoz a případná likvidace firmy je ale náročnější, jelikož jde o samostatný právní subjekt, který disponuje základním kapitálem, musí mít jednatele i společníky a pořádat valné hromady. Tyto povinnosti a několik drobných překážek během vzniku mohou při rozhodování vychýlit váhy ve prospěch odštěpného závodu.

Proces zakládání s.r.o.

Ve spolupráci s odborníky s.r.o. obvykle založíte do 3 dní, jelikož za Vás provedou většinu administrativních úkonů a pomohou Vám vyhnout se procesním zdržením. V klasickém případě založení společnosti s ručením omezeným po vlastní ose probíhá u notáře v několika základních krocích:

 • zvolení názvu firmy a sepsání zakladatelské listiny/společenské smlouvy;
 • předložení výpisu z rejstříku trestů jednatele v ČR;
 • předložení výpisu z rejstříku trestů jednatele z místa trvalého bydliště;
 • sepsání notářského zápisu;
 • složení základního kapitálu (v penězích, nad 20 000 Kč nutné složit na bankovní účet);
 • registrace firmy do obchodního rejstříku;
 • založení živnostenského listu pro firmu na živnostenském úřadě;
 • registrace k DPH, registrace vozidla, …

Všechny tyto úkony můžete absolvovat ve vlastní režii, případně se spolehnout na odbornou pomoc a společnost s ručením omezeným založit online a bez starostí.

Obecně z naší praxe vyplývá, že největší zdržení vzniká ze dvou příčin. Výpis z rejstříku trestů v místě trvalého bydliště jednatele je snazší získat ze států EU, u ostatních zemí může úřad vyžadovat úřední překlad do češtiny s apostilou, tedy vyšší formu ověření pravosti listiny. Je tedy vhodné výpisy předložit ve správné formě hned napoprvé.

Dále doporučujeme skládat základní kapitál nižší než 20 000 Kč, jelikož tuto částku je možné složit v hotovosti. V jiném případě je nutné kapitál složit na bankovní účet, který se Vám banka bude zdráhat otevřít před tím, než Vaši firmu soud zapíše do obchodního rejstříku. O založení bankovního účtu žádáte osobně a banka má na rozhodnutí o otevření účtu 30denní lhůtu bez jakékoliv záruky, že Vám účet nakonec zřídí. Pokud ho nutně potřebujete, největší šanci budete mít u banky, kde je veden osobní účet jednatele.

Účetnictví a daně v případě s.r.o.

Nároky na vedení účetnictví včetně případné povinnosti auditu účetní závěrky jsou u s.r.o. stejné jako odštěpného závodu. Účetnictví v obou případech vedete podle českých účetních předpisů a účetní závěrky máte povinnost zveřejňovat v obchodním rejstříku.

Navíc u s.r.o. musíte pořádat valné hromady a při prodeji majetku nebo jiných úkonech uzavíráte smlouvy s mateřskou společností. Dosažený zisk s.r.o. vyplácí mateřské společnosti prostřednictvím podílu na zisku.

Shrnutí pravidel podnikání se s.r.o.

 • Společnost s ručením omezeným je samostatnou právní entitou, právní režim uzavíraných smluv je tak standardní podle českého práva.
 • Musí mít minimálně jednoho jednatele, společníka a základní kapitál.
 • Založení může být rychlejší než u odštěpného závodu.
 • Musí být zapsána v obchodním rejstříku, kde zveřejňuje účetní závěrky.

Založení odštěpného závodu

Odštěpný závod je náročnější formou zahájení podnikání v ČR finančně i časově, nicméně výhody v daňových vztazích a jednodušší správa než v případě samostatné firmy mohou v některých případech převážit. Není to samostatný právní subjekt, ale pobočka mateřské společnosti v dané zemi, která má přiděleného vedoucího.

Proces zakládání odštěpného závodu zahraniční právnické osoby

Proces založení odštěpného závodu od chvíle dodání všech dokumentů trvá minimálně 3 týdny. Prvním krokem je rozhodnutí mateřského podniku o založení odštěpného závodu. Následuje zápis do obchodního rejstříku a žádost o potřebná živnostenská oprávnění. Předložit musíte celou řadu právních dokumentů, přičemž veškeré úkony v ČR lze činit v zastoupení odborníkem či advokátem s plnou mocí.

Zde uvádíme hlavní listiny, které Vaše mateřská společnost musí předložit:

 • originál výpisu z obchodního rejstříku mateřské společnosti, ze kterého bude vyplývat, kdo za ni jedná a čím se společnost zabývá;
 • originál výpisu z rejstříku trestů zahraniční osoby nebo notářský zápis o neexistenci překážky podnikání podle § 8 živnostenského zákona (českého práva);
 • daňovou závěrku alespoň za poslední dva roky;
 • údaje (sken OP) odpovědného vedoucího nově vznikajícího odštěpného závodu (jméno, příjmení, adresa, datum narození) a výpis z jeho rejstříku trestů;
 • souhlas odpovědného vedoucího s ustanovením do funkce vedoucího odštěpného závodu.

Účetnictví a daně v případě odštěpného závodu

Ve většině aspektů se podnikání s odštěpným závodem neodlišuje od s.r.o. V případě odštěpného závodu musíte správně alokovat náklady a výnosy zahraničního zřizovatele, které souvisejí s činností vykonávanou prostřednictvím odštěpného závodu. Veškeré převody majetku a jiné úkony činíte de facto neformálně, bez nutnosti uzavírat smlouvy mezi českou pobočkou a mateřskou společností.

Pozornost věnujte správnému určení převodních cen vnitroskupinových transakcí v souladu s principem tržního odstupu. Z toho důvodu si také veďte dokumentaci k převodním cenám a srovnávací studii, tzv. benchmark.

V případě odštěpného závodu zahraniční právnické osoby je zisk součástí výsledku hospodaření zahraničního zřizovatele. Daň z příjmů představuje položku, kterou si zahraniční zřizovatel může (při splnění podmínek) zahrnout do své daňové povinnosti v zahraničí v souladu s příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění.

Shrnutí pravidel podnikání s odštěpným závodem

 • Odštěpný závod nenabývá právní subjektivity, způsobilosti k právním úkonům či účasti v řízení. Smlouvy jsou prostřednictvím odštěpného závodu uzavírány s mateřskou společností, což vede k určitým odlišnostem například v odpovědnosti za jednání.
 • Odštěpný závod musí být zapsán v obchodním rejstříku, kde zveřejňuje účetní závěrky.
 • Musí mít jednoho vedoucího odštěpného závodu, který jedná za zahraniční společnost ve věcech týkajících se odštěpného závodu. Úkony musí činit osobně, případně v zastoupení na základě plné moci udělené mateřskou společností.
 • Více podrobností najdete v článku popisujícím výhody a proces založení odštěpného závodu.

Porovnání s.r.o. a odštěpného závodu


Parametr Společnost s ručením omezeným Odštěpný závod
Rychlost založení do 7 dní více než 3 týdny
Náročnost založení Minimální v případě ZK do 20 000 Kč. Nutné doložení dokumentů o mateřské společnosti živn. úřadu a obch. soudu.
Zastoupení při založení možné (s výjimkou založení bankovního účtu) možné
Právní režim Smlouvy jsou uzavírány přímo se s.r.o., jasná odpovědnost. Smlouvy jsou prostřednictvím OZ uzavírány přímo s mateřskou společností.
Daň z příjmu Zisk s.r.o. je vyplácen mateřské společnosti jako podíl na zisku. Zisk i česká daň mohou být součástí výsledku hospodaření mateřské společnosti (výhodnější kvůli zabránění dvojímu zdanění).
DPH, spotřební a jiné daně totožné totožné


Který způsob je ten pravý?

Je zřejmé, že nelze obecně doporučit, která forma pro Vás bude vhodnější. Vše záleží na konkrétní situaci, právních a daňových specifikách oboru a zároveň na plánech a strategii mateřské společnosti. Pokud neexistuje jednoznačná výhoda, kterou by Vám jedna z variant přinesla, je vždy namístě poradit se s odborníky, kteří dokáží celý případ komplexně zhodnotit z různých hledisek.

V našem portfoliu služeb najdete jak kompletní servis při zakládání obchodních firem, tak i pomoc se založením odštěpného závodu zahraniční osoby.

Pokud si chcete ověřit, který způsob je pro Vás ten pravý, nebo Vás zajímají další podrobnosti o tom, jak zahájit podnikání v ČR jako zahraniční firma, obraťte se na nás. Stačí vyplnit kontaktní formulář.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení firmy online
Založení firmy online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy …

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč – a papírování vyřídíme…

Zjistit více Zjistit více
Založení odštěpného závodu
Založení odštěpného závodu

Vlastníte společnost v zahraničí a …

Vlastníte společnost v zahraničí a plánujete expandovat na český trh? Řešením je odštěpný závod! O …

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat