Kategorie účetních jednotek podle velikosti: kam patříte Vy?

Velikost účetní jednotky určuje, co musí firma ze zákona plnit. Malá trafika tak má méně povinností než průmyslový gigant se stovkou poboček. Zjistěte, do které kategorie spadá Vaše firma a na co nezapomenout.

K čemu slouží kategorizace účetních jednotek?

Klasifikace účetních jednotek (ÚJ) a z ní vyplývající pravidla vycházejí ze zákona o účetnictví (ZoÚ) a související vyhlášky 500/2002 Sb. Kategorie podniku určuje závazný rozsah vedení účetnictví a povinnost:

  • tvorby a zveřejnění účetní závěrky v určitém rozsahu,
  • auditu účetní závěrky,
  • sepsání výroční zprávy,
  • sestavení přehledů o peněžních tocích (cash flow) a změnách vlastního kapitálu.

Velké korporace tak musí například sestavovat výroční zprávu, zato drobní podnikatelé tuto povinnost zpravidla nemají. Existují celkem 4 velikosti účetních jednotek: mikro, malá, střední a velká.


Co je účetní jednotka? Definice říká, že účetní jednotka je jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která vede účetnictví. Jde například o podniky, některé OSVČ nebo organizační složky státu.

Jak se určuje velikost účetní jednotky?


Velikost účetní jednotky vychází ze 3 kritérií:

  • celkové hodnoty aktiv (čistá hodnota aktiv v rozvaze),
  • ročního úhrnu čistého obratu (čistý účetní obrat z výkazu zisku a ztráty),
  • průměrného počtu zaměstnanců (počítáno dle metodiky ČSÚ).

Váš podnik spadá do velikostní kategorie podle toho, kolik podmínek pro danou kategorii splňuje. Pokud dvakrát po sobě k rozvahovému dni překročí (nebo přestane překračovat) 2 a více stanovených hraničních hodnot podle tabulky níže, posouvá se do vyšší (nižší) kategorie.

Některé ÚJ se pak automaticky řadí do kategorie velkých ÚJ, a to bez ohledu na splnění kritérií. Jde subjekty veřejného zájmu (banky, pojišťovny, společnosti, které emitují investiční cenné papíry aj.) a vybrané jednotky dle zákona o účetnictví (např. státní orgány).

Členění účetních jednotek podle velikosti

Kategorie ÚJ Celková hodnota aktiv Roční úhrn čistého obratu Průměrný počet zaměstnanců
mikro do 9 mil. Kč do 18 mil. Kč do 10
malá do 100 mil. Kč do 200 mil. Kč do 50
střední do 500 mil. Kč do 1 mld. Kč do 250
velká nad 500 mil. Kč nad 1 mld. Kč nad 250

Kdy se velikost účetní jednotky vyhodnocuje?

Příslušnost účetní jednotky k určité kategorii se obvykle vyhodnocuje k rozvahovému dni. Zákon říká, že když ÚJ ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek překročí výše uvedené hodnoty, od počátku následujícího účetního období změní svou kategorii (analogicky to platí i opačným směrem, tedy když limity překračovat přestane).

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti se ÚJ řídí pravidly pro kategorii, do níž bude pravděpodobně spadat k prvnímu rozvahovému dni.


Jak kategorizace funguje v praxi? Podnik působí na trhu od roku 2021 jako mikro účetní jednotka. V roce 2021 nepřekročil žádnou z hraničních hodnot. Postupně však rostl a k 31. 12. 2022 již vlastnil čistá celková aktiva v hodnotě 9,5 mil. Kč, měl čistý roční obrat 20 mil. Kč a 7 zaměstnanců (přesáhl tedy 2 ze 3 limitů pro mikro ÚJ). Pokud překročí stanovené hodnoty aktiv a obratu i k 31. 12. 2023, stane se z něj od 1. 1. 2024 malá účetní jednotka.

Kdy musí účetní jednotka provést audit?

Účetní závěrka některých ÚJ podléhá ověření nezávislým auditorem, který zkontroluje, že dokumenty věrně a poctivě odráží realitu.

Podle zákona o účetnictví (§20) audit účetní závěrky povinně provádějí střední a většina velkých účetních jednotek a ty, kterým to nařizuje zvláštní právní předpis. Mikro účetních jednotek se naopak obvykle netýká.

U malých účetních jednotek je situace složitější. Stát nejprve zhodnotí, zda ÚJ dosáhla těchto limitů:

  • celková hodnota aktiv min. 40 mil. Kč,
  • roční úhrn čistého obratu min. 80 mil. Kč,
  • průměrný počet zaměstnanců min. 50.

Další pravidla pak záleží na typu účetní jednotky. Akciové společnosti a svěřenecké fondy, které dvakrát po sobě dosáhnou alespoň jedné ze stanovených hodnot, povinně auditují účetní závěrku. U ostatních malých ÚJ jsou pravidla volnější – účetním auditem musí projít, pokud dvakrát po sobě splní alespoň dvě z kritérií.

TIP: Pravidla pro povinný audit se patrně brzy změní. Pro více informací a přehled dalších změn si přečtěte článek o novém zákoně o účetnictví.

Sestavení výroční zprávy

Všechny účetní jednotky, které podléhají povinnému auditu (+ ty, kterým to nařizuje zvláštní zákon), musí navíc sestavit výroční zprávu. Ta obsahuje finanční údaje a v případě velkých účetních jednotek také předepsané informace nefinančního charakteru.

Přehled povinností účetních jednotek podle jejich velikosti

Nyní už víte, kam Váš podnik spadá, i zda podléhá povinnému auditu. Pojďme si shrnout, které účetní povinnosti se Vás týkají.

Kategorie ÚJ Rozsah vedení účetnictví Rozsah účetní závěrky Podléhá auditu? Sestavuje přehledy o cash flow a změnách vlastního kapitálu? Sestavuje výroční zprávu? Zveřejňuje výkaz zisku a ztráty?
mikro zjednodušený, pokud ÚJ splňuje zákonné podmínky zkrácený dle vyhlášky ne ne ne ne
malá neauditovaná zjednodušený, pokud ÚJ splňuje zákonné podmínky zkrácený dle vyhlášky ne ne ne ne
malá auditovaná plný plný ano ano ano, s finančními informacemi ano
střední plný plný ano ano ano, s finančními informacemi ano
velká plný plný ano ano ano, s finančními i nefinančními informacemi ano

Obecně platí, že účetní jednotky s povinným auditem také vedou účetnictví v plném rozsahu, sestavují účetní závěrku v plném rozsahu i výroční zprávu. ÚJ, které se obejdou bez auditu, mají naopak povinností méně.

Zjednodušený rozsah účetnictví využívají některé mikro a malé účetní jednotky (neauditované) a řídí se pravidly podle §13a ZoÚ. Účetní závěrku ve zkráceném rozsahu pak sestavuje většina neauditovaných ÚJ (konkrétní položky zkrácené ú. závěrky se liší dle kategorie ÚJ).

Velikost účetní jednotky má dopad také na informace, které ÚJ uvádí v příloze účetní závěrky, a jejich pořadí. Vše se řídí §39–39 c) vyhlášky.

Účetnictví pro firmy jednoduše

Hledáte spolehlivého partnera, který za Vás vyřeší firemní účetnictví? Rádi se o vše postaráme. Stačí nás kontaktovat pomocí formuláře níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat