Zveřejnění účetní závěrky společnosti. Do kdy a jak na to?

Určitě to znáte – konečně se posbíraly všechny zbývající doklady, vyjasnily se otevřené položky a uzavřelo se účetnictví. Do práce se vzápětí pustil daňový poradce, který z finálních pokladů sestavil daňové přiznání. Po jeho odeslání na finanční úřad a zaplacení daně se zdá, že je vše splněno. Jenže vedle povinností daňových je třeba splnit ještě jednu povinnost účetního charakteru – zveřejnění účetní závěrky.

Podpisem účetní závěrky to nekončí

Koho se týká povinnost zveřejnění účetní závěrky? Ukládá ji primárně § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to těm účetním jednotkám, které jsou zapsány ve veřejných rejstřících (zejména v obchodním), popř. těm, kterým to stanoví zvláštní zákon. Povinnost se vztahuje i na společenství vlastníků jednotek, spolky, ústavy či nadace.

Které dokumenty zveřejnit a jak?

Účetní závěrka se standardně skládá z rozvahy, výsledovky (tedy výkazu zisku a ztrát), přehledu o peněžních tocích a přílohy. Mikro a malé účetní jednotky nejsou povinny zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, a zveřejňují tak pouze rozvahu ve zkráceném rozsahu a přílohu k účetní závěrce (opět ve zkráceném rozsahu). Naopak auditované účetní jednotky mají povinnost vedle zprávy auditora zveřejnit i výroční zprávu (někdy bývá účetní závěrka součástí právě výroční zprávy). Důležitou součástí je pak i zpráva o vztazích. Účetní závěrku je třeba vyhotovit v češtině.

A co se myslí zveřejněním? Zveřejnění účetní závěrky znamená její uložení do sbírky listin, kterou vede příslušný rejstříkový soud, a to prostřednictvím žádosti. Po provedení nutných administrativních úkonů ze strany rejstříkového soudu se ze závěrky stane veřejně dostupný dokument, přičemž jeho dohledání je možné přes web Justice.cz.

Zasílaný dokument by měl být ve formátu PDF o maximální velikosti 10 MB. Možností, jak závěrku doručit rejstříkovému soudu, je hned několik:

  • Přes správce daně. Tuto možnost zavedla novela daňového řádu pro obchodní korporace, které DPPO podávají elektronicky včetně všech příloh.
  • Datovou schránkou společnosti. Tento způsob podání je nejčastější a nejjednodušší.
  • On-line podání (využití aplikace ePodatelna nebo zaslání prostřednictvím e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým podpisem).
  • Sdílení dat prostřednictvím nosičů (CD, DVD) je dnes již jen okrajovou záležitostí.

Termín zveřejnění účetní závěrky

Zákon o účetnictví uvádí, že účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.

Dle stávajících pravidel by ke schválení účetní závěrky valnou hromadou (resp. odpovědným orgánem) mělo dojít co nejdříve, nejpozději však do 6 měsíců po skončení účetního období. V případě, že účetní jednotka má jako účetní období kalendářní rok, by tak ke zveřejnění účetní závěrky mělo dojít nejpozději do 30. července následujícího roku. Pokud však účetní závěrka z nějakého důvodu nebyla schválena nebo protože se valná hromada nekonala, lhůta pro zveřejnění je do 31. prosince následujícího roku. Dojde-li naopak ke schválení dříve, platí lhůta 30 dnů uvedená výše.

Sankce a pokuty za nezveřejnění účetní závěrky

Nezveřejnění účetní závěrky s sebou nese riziko sankcí, a to hned podle dvou předpisů. Prvním je zákon o účetnictví (§ 37 a násl.), dle kterého může být přestupek v podobě porušení povinnosti zveřejnění účetní závěrky pokutován až do výše 3 % celkové hodnoty aktiv. Pokutu uděluje finanční úřad.

Druhým relevantním předpisem je rejstříkový zákon. Není-li účetní závěrka ve veřejném rejstříku uložena, vyzve soud účetní jednotku, aby zjednala nápravu. Pokud ani poté není účetní závěrka zveřejněna, hrozí pokuta až do výše 100 000 Kč. Při opakovaném porušování povinnosti zveřejnit účetní závěrku může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení s likvidací zapsané účetní jednotky.

Nezveřejňování účetní závěrky lze klasifikovat jako porušení péče řádného hospodáře, což může mít v krajním případě i trestněprávní důsledky pro členy statutárního orgánu.

Nevíte si rady se zveřejněním účetní závěrky? Obraťte se na nás

Nelamte si hlavu s tím, co přesně zveřejnit, kdy a kam a využijte našich služeb vedení účetnictví. Pohlídáme za Vás všechny účetní a daňové termíny a další povinnosti včetně zveřejnění účetní závěrky, abyste vše splnili v pořádku a včas. Ozvěte se nám prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvíme se na detailech.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat