Změny daně z nemovitosti od roku 2024. Kdo nově podává přiznání?

Nedávno přijatý konsolidační daňový balíček přináší celou řadu novinek. Zjistěte, které hlavní změny nastaly u daně z nemovitých věcí, kdo musí nově podat daňové přiznání a jak na to.

Co se od roku 2024 mění?

Úprava pravidel zpevněné plochy

Jednou z upravených oblastí je tzv. zpevněná plocha. Zdanění zpevněné plochy bylo dosud navázáno pouze na pozemky typu ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří – a nyní došlo ke zrušení této vazby na konkrétní typ pozemku. Co to znamená v praxi?

 • Zpevněné plochy je nově třeba zdanit u každého pozemku.
 • Pokud vlastníte pozemek se zpevněnou plochou jiný než dosud daněné ostatní plochy a zastavěné plochy a nádvoří, nezapomeňte do 31. 1. 2024 podat daňové přiznání.

Dále byla upravena definice, kdy je zpevněnou plochou pozemek či jeho část, které jsou užívány k podnikání nebo které má podnikatel zařazené v obchodním majetku podle zákona upravujícího daně z příjmů, a jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Součástí je potom plocha bazénu, nádrže nebo vlečky, pokud tyto nejsou zdanitelnou stavbou.

Stavební pozemek je i ten, kde už stavba stojí

Změna pravidel nastala i u stavebního pozemku, kdy se za něj nyní bude považovat i takový pozemek, kde již stavba stojí, ale zároveň zde probíhá i výstavba jiné zdanitelné stavby.

Tím se rozumí situace, kdy na pozemku s jedním parcelním číslem už stojí např. rodinný dům a vedle něj stavíte další, a to bez rozdělení pozemku. Dosud se za stavební považovaly pouze nezastavěné pozemky.

Daň se každoročně změní o inflační koeficient

Další důležitou změnou je zavedení inflačního koeficientu, který bude daň z nemovitosti pravidelně upravovat o inflaci za předchozí období.

Pro rok 2024 je koeficient nastaven na číslo 1. Jeho následné změny vyhlásí Ministerstvo financí vždy do 30. června kalendářního roku, který předchází zdaňovacímu období (např. do 30. června 2025 oznámí koeficient pro sazby daně na rok 2026).

Zvýšení sazeb daně z nemovitosti

Vedle úprav definic a zavedení koeficientu dochází k výraznému navýšení sazeb k dani z nemovitých věcí. V souvislosti s touto změnou není třeba podávat daňové přiznání, úpravy sazeb by měl správce daně zohlednit automaticky ve Vašem platebním výměru.


Pravidla přiznání k dani z nemovitosti

Termín pro odevzdání přiznání je 31. 1. 2024. Podáváte ho dopředu, tedy na rok 2024, dle údajů, resp. stavu v katastru nemovitých věcí k datu 1. 1. 2024. Týká se Vás v případě, že u Vaší nemovitosti v předcházejícím roce došlo ke změně, kvůli které Vám vzniká povinnost přiznání podat (viz příklady níže).

Jestli vlastníte nemovitosti ve více katastrálních územích (např. jednu v Plzni a druhou v Jihlavě) a musíte podat přiznání, odevzdejte ho místně příslušným správcům daně za každou nemovitost zvlášť.

Daň se v rámci jednoho finančního úřadu neplatí, když celková daňová povinnost nepřesáhne 50 Kč.

TIP: Termín zaplacení daně (resp. její první splátky) připadá na 31. 5. 2024. Vlastníte datovou schránku? Finanční správa Vám do ní během května zašle pokyny k úhradě. Pokud datovku nemáte, přejděte včas na platbu převodem nebo přes SIPO, abyste se vyhnuli poplatkům za složenky. Podrobnosti najdete v článku o tom, jak zaplatit daň z nemovitých věcí.

Před podáním přiznání doporučujeme ověřit, zda obec nevydala závaznou osvobozovací vyhlášku pro konkrétní nemovité věci (např. v případě ostatních ploch se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň, zeleň nebo jiná plocha nacházející se na území dané obce), což spadá do její pravomoci.

Kdy musíte podat přiznání k dani z nemovitosti?

Typickými změnami, které zakládají povinnost podat daňové přiznání, jsou zejména:

 • koupě nemovitosti;
 • prodej nemovitosti (při zániku daňové povinnosti informujte správce daně oznámením);
 • kolaudace budovy;
 • získání stavebního povolení;
 • změna stavby (přístavba, demolice);
 • změna výměry nebo druhu pozemku v katastru, např. v důsledku digitalizace.

Kvůli novele zákona nově vzniká povinnost podat daňové přiznání u těchto nemovitostí a situací:

 • Stavební pozemek. Nově může stavební pozemek vzniknout i na pozemku, kde již nějaká stavba stojí. V takové situaci je třeba podat daňové přiznání.
 • Garáž. Tou se nyní rozumí každá zdanitelná stavba se způsobem využití garáž bez ohledu na skutečný způsob využití. Pokud jste tedy garáž dosud danili jako příslušenství hlavní stavby nebo jako ostatní stavbu, podejte daňové přiznání.
 • Stavba nebo jednotka bez známého vlastníka. Takové stavby daní jejich uživatel, který proto musí podat i daňové přiznání.
 • Zpevněná plocha. Doposud byla zpevněná plocha (např. vyasfaltované parkoviště) zdanitelná pouze na pozemcích evidovaných v katastru jako ostatní plocha nebo zastavěná a plocha a nádvoří. Nově bude zpevněná plocha zdanitelná na jakémkoliv typu pozemku (např. na travním porostu nebo orné půdě). Proto pokud vlastníte zpevněnou plochu, kterou jste tak nedanili kvůli typu pozemku, na kterém se nacházela, je třeba podat daňové přiznání a tuto zpevněnou plochu dle její výměry zdanit.

TIP: S přiznáním k dani z nemovitých věcí Vám pomůže nový nástroj finanční správy. Přečtěte si více o aplikaci pro předvyplnění formuláře.

Kdy nepodáváte přiznání k dani z nemovitosti?

Další úpravy zákona o dani z nemovitých věcí naopak nejsou důvodem k podání nového přiznání (správce daně by je zohlednit automaticky). Patří mezi ně zejména:

 • zvýšení sazeb daně;
 • změny koeficientů;
 • zavedení sazeb pro pozemky ostatní plocha se způsobem využití jiná plocha s kódem Q a dále pro pozemky ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda, zamokřená plocha, mez, stráň nebo zeleň s označením W;
 • úpravy osvobození (osvobození podléhají jednotky přenosové, přepravní nebo distribuční soustavy či rozvodného tepelného zařízení podle energetického zákona).

Vzhledem k množství změn a výkladových problémů vydala finanční správa materiál s podrobným popisem všech těchto změn a podpůrnými příklady.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat