Za notářský zápis považujeme notářem oficiálně sepsanou listinu týkající se právního úkonu, která splňuje zákonné podmínky a má podobu veřejné listiny.

Celou oblast upravující notářství a jeho výkon upravuje tzv. Notářský řád č. 358/1992 Sb., který se mj. zabývá specifikace pozice notáře a výkon jeho činností, informace k notářské komoře, odměny atd.

A jakých činností se poskytování notářských služeb týká? Můžeme mezi ně zahrnout právní poradenství a zastupování během jednání fyzických i právnických osob nebo během jejich jednání s orgány veřejné moci, dále sepisování právních listin, mezi něž patří i notářský zápis, vykonávání správy majetku apod.

Výkon, který provádí notář je vázán mnoha pravidly a předpisy. Při své práci se musí řídit pokyny klienta, nicméně nesmí jednat protizákonně. Od smlouvy s klientemsmí odstoupit pouze v jasně definovaných přídech a musí o tomto kroku provést zápis. Je povinnen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se během jednání dozvídá od svých klientů.

A co musí notářský zápis obsahovat, stanovuje §63 Notářského řádu. Jedná se o:

 • určení místa a data jednání
 • jméno, příjmení a adresa sídla notáře provádějící úkon
 • jasná specifikace, bydliště a datum narození účastníků jednání, popř. jejich zástupců, svědků, důvěrníků a trlumočníků; v případě, že účastníka zastupuje právnická osoba, musí být uveden její název, sídlo a IČO
 • prohlášení o samostatném rozhodnutí účastníků a prokázání jejich totožnosti.
 • obsah jednání
 • podpisy účastníků, notáře a jeho razítko

Notářský zápis musí být sepsán v českém jazyce. Pokud se jednání účastní někdo, kdo jazyk nezná, musí být přítomen i tlumočník, který však musí být nezávislý a nesmí být ve věci angažován. Také jeho přítomnost musí být v notářském zápisu potvrzena a pokud notář či jeho pracovník hovoří jazykem účastníka, není přítomnost tlumočníka vyžadována. Nicméně, notářský zápis musí být přetlumočen a účastník musí srozumění stvrdit svým podpisem.

Další variantou notářského zápisu je zápis o rozhodnutí právnické osoby. Notářským zápisem se stvrzují jejich jednání a notář stvrzuje jejich uskutečnění, obsah, soulad s právními předisy a závěr z jednání.

Dle podmínek § 80 musí notářský zápis z jednání právnických osob např. obsahovat:

 • jméno a příjmení notáře
 • sídlo notáře
 • datum a místo sepsání zápisu
 • název právnické osoby, IČO a označení zástupce, právnické osoby, která jedná
 • informaci o způsobu ověření existence právnické osoby a oprávnění účastníka za společnost jednat a způsob ověření totožnosti ostatních účastníků
 • v případě účasti tlumočníka či jiných aktérů jednání je nutné zaznamenat jejich osobní údaje a bydliště
 • závěr z jednání
 • podpis a razítko notáře.

Dle Notářského řádu musí právnická osoba předložit nejpozději do 5 pracovních dnů před jednáním aktuální výpis z obchodního rejstříku, zakladatelské dokumenty, doklady o případných změnách ve společnosti, které nejsou dosud zapsány v obchodním rejstříku, doklad o oprávnění jednat jménem právnické osoby atd. O všech doložených dokumentech je v notářském zápisu proveden záznam.

Pokud hledáte služby spolehlivého notáře i naše společnost je Vám schopna zajistit vše potřebné. Obraťte se na nás osobně, telefonicky či prostřednictvím našich webových stránek. Krédem naší společnosti je udělat maximum pro zákazníkovu spokojenost.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat