V případě, že se společníci rozhodnou ukončit činnost společnosti, tedy zlikvidovat ji, zrušit a nechat vymazat z obchodního rejstříku, měli by si uvědomit, že se jedná o složitý proces. Důvodem je především předchozí podnikání společnosti a existence dluhů a pohledávek společnosti, které je třeba před samotným zánikem společnosti vypořádat.

Jak probíhá dobrovolná likvidace firmy?

Proces likvidace začíná přijetím rozhodnutí o zrušení společnosti. Toto rozhodnutí musí odsouhlasit všichni společníci společnosti. Pokud je však ve společenské smlouvě stanoveno, že o zrušení společnosti se usnáší valná hromada, jsou k přijetí rozhodnutí potřeba 2/3 hlasů. V každém případě musí mít rozhodnutí formu notářského zápisu.

Dalším krokem je volba likvidátora. Tím musí být osoba (fyzická i právnická), která je bezúhonná, a neexistují u ní překážky provozování živnosti. Funkci likvidátora též nemůže vykonávat osoba vyloučená z výkonu funkce rozhodnutím soudu.

Ke dni rozhodnutí o zrušení předá jednatel likvidátorovi veškerá aktiva. Jednatel zajistí vyhotovení účetní závěrky a nechá uzavřít účetní knihy. Účetní závěrku tvoří: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

Činnost likvidátora

Likvidátor ke dni vstupu do likvidace otevře účetní knihy, sestaví zahajovací rozvahu a učiní soupis jmění právnické osoby. Bez zbytečného dokladu dále likvidátor navrhne zápis vstupu společnosti do likvidace a zápis likvidátora do obchodního rejstříku. V této době musí likvidátor podat daňové přiznání. Existují-li pro to důvody, je též třeba podat insolvenční návrh.

Poté je nutné věřitelům známým z účetních dokumentů oznámit vstup společnosti do likvidace. Kvůli možnosti existence neznámých věřitelů je likvidátor povinen též zveřejnit oznámení o vstupu do likvidace v obchodním věstníku, a to nejméně dvakrát.

Dále likvidátor činí kroky ke zpeněžení majetku, který je společností vlastněn. Aby zjistil hodnotu majetku, měl by si nechat vypracovat znalecký posudek, a to nejlépe na každou položku. Vlastní prodej je plně v kompetenci likvidátora, který sám rozhoduje, jakým způsobem bude majetek zpeněžen.

Po zpeněžení majetku a vyrovnání dluhů sestaví likvidátor konečnou zprávu o průběhu likvidace a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Zajistí též účetní závěrku ke dni zpracování návrhu.

Zrušení společnosti a výmaz z OR

Výše uvedené dokumenty jsou poté předloženy jednateli, který svolá valnou hromadu. Valná hromada dokumenty s údaji schválí.

Poté co je návrh schválen, může likvidátor přistoupit k rozdělení a vyplacení likvidačního zůstatku. Pravidla pro rozdělení mohou být stanovena ve společenské smlouvě, jinak se vychází ze zákonných pravidel. Je též nutné podat další daňové přiznání, tentokrát ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku.

Aby mohla být společnost vymazána z obchodního rejstříku, je ještě nutné získat souhlas s výmazem od správce daně a zarchivovat veškerý spisový materiál.

Po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Zánik společnosti nastává výmazem společnosti z obchodního rejstříku.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat