V rámci obchodních korporací existuje několik způsobů ručení za pohledávky a závazky firmy, včetně takzvaného ručení vlastním majetkem. Ručení se označuje v právnické terminologii plnění závazků jiné osoby, tedy v případě obchodních korporací dané společnosti. V rámci obchodní korporace je tedy každá osoba, která ručí vlastním majetkem, povinna plnit závazky dané společnosti vůči věřitelům, neplní-li je společnost sama.

Koho se ručení vlastním majetkem týká?

Vlastním majetkem ručí:

  • všechny fyzické osoby vedené jako OSVČ,
  • společníci společnosti (více v článku ručení statutárního orgánu),
  • veřejní obchodní společníci společnosti,
  • komplementáři komanditních společností,
  • společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Ručení vlastním majetkem v s.r.o.

Společnost s.r.o. je subjektem práva, a jako taková má svá práva a povinnosti. Jednou z povinností společnosti s ručením omezeným je odpovědnost za plnění svých závazků. Za porušení této odpovědnosti a neplnění svých závazků odpovídá s.r.o. veškerým svým firemním majetkem, jak udává Nový občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích.

V tomto případě se stejně jako u akciové společnosti (a dalších), neoznačuje povinnost firmy plnit své závazky vůči věřitelům pojmem ručení společnosti nýbrž jako odpovědnost společnosti, neboť se závazky týkají přímo dané obchodní korporace.

Ručení statutárního orgánu s.r.o. vlastním majetkem

Ručit za pohledávky a závazky společnosti s ručením omezeným může také jednatel, společník či majitel dané firmy. Toto ručení společníků nastává pouze za speciálních podmínek.

Od roku 2014, kdy vešel v platnost nový Občanský zákoník a Zákon o obchodních korporacích může jednatel a jiný statutární orgán společnosti ručit za pohledávky společnosti pouze v případě, že ve společnosti došlo k úpadku a o povinnosti ručení statutárního orgánu za závazky společnosti rozhodl soud. Soud takto určí v případech, kdy jednatel či jiný statutární porušil své závazky vůči společnosti a nekonal podle zásad péče řádného hospodáře. Více o ručení jednatele za závazky společnosti s ručením omezeným se můžete dočíst zde. Statutární orgán poté ručí za závazky společnosti veškerým svým majetkem.

Ručení statutárního orgánu se přitom vztahuje nejen na majetkovou škodu, kterou statutární orgán způsobil, ale také na škodu nemajetkovou, jakou je například újma na jmění, tedy (situace, kdy statutární orgán způsobil například zvýšení dluhů společnosti).

Ručení fyzické osoby vedené jako OSVČ

Každá osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a je vedena jako OSVČ, ručí za své pohledávky veškerým svým majetkem.

To znamená, že pokud v rámci provozování podnikatelské činnosti OSVČ vzniknou dluhy, je živnostník tyto dluhy povinen uhradit v plné výši, a to i za použití majetku, který je v jeho soukromém vlastnictví.

Tato skutečnost může mnoho lidí, kteří se rozhodnou pro podnikatelskou kariéru přivést do existenčních problémů, proto je před založením živnosti důležité ručení živnostníka zvážit a důkladně založení živnosti promyslet.

Ručení v komanditní společnosti

Komanditní společnost nese sama odpovědnost za své závazky a je povinna plnit své pohledávky (stejně jako všechny ostatní obchodní korporace). Toto plnění je omezené do výše majetku komanditní společnosti – podobně jako v případě odpovědnosti společnosti s ručením omezeným.

Komanditní společnost je tvořena dvěma druhy společníků – komplementáři a komanditisty, kteří se různou měrou podílí na ručení za závazky komanditní společnosti.

Zatímco komandisté ručí za závazky společnosti časově a rozsahově omezeným způsobem, ručení komplementářů je neomezené.

Ručení komandistů je pouze do výše jejich vkladu do komanditní společnosti, který zatím ještě nebyl splacen – takzvané komanditní sumy, nebo-li nesplaceného vkladu komandisty). Výše vkladu komandisty je určena při zakládání společnosti v Společenské smlouvě později také v obchodním rejstříku.

Komplementáři, tvořící hlavní statutární orgán komanditní společnosti, ručí za pohledávky společnosti veškerým svým majetkem, tedy i majetkem ve svém osobním vlastnictví. Toto ručení je navíc solidární, což znamená, že věřitel může požadovat plnění pohledávek společnosti v plné výši od jakéhokoliv komplementáře komanditní společnosti. Komplementáři jsou povinni ručit za závazky komanditní společnosti až ve chvíli, kdy je zřejmé, že společnost sama tuto odpovědnost nezvládne.

Ručení vlastním majetkem je tedy věcí, kterou by měl každý při zakládání společnosti zvážit. V případě, že byste potřebovali s tématem ručení vlastním majetkem poradit, neváhejte se na nás obrátit.


Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Mohlo by Vás také zajímat