Ručení jednatele

16.10.2017 Tipy a rady

Ručení jednatele

Kdo je jednatel společnosti?

Jednatelem společnosti je označována každá osoba, která je zodpovědná za hospodaření společnosti a zároveň za její prezentaci ve světě. Funkce jednatele společnosti je stěžejní funkcí společnosti s ručením omezeným (role “jednatel sro” tedy musí být zastoupena v každé existující společnosti s.r. o.) v případě ostatních obchodních korporací se mnohdy funkce jednatele společnosti kryje s funkcí majitele či společníka, což zákon také umožňuje.

Jednatel společnosti je jmenován valnou hromadou a dozorován dozorčí radou (v případě, že v dané společnosti tento orgán existuje). Z toho také vyplývá, že funkce jednatele společnosti je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady.

Práva jednatele s.r.o.

Jednatel společnosti s ručením omezeným má ze zákona přiřazené některé pravomoce a omezení, které se pro výkon této pozice vyžadují a je nutné jejich bezpodmínečné dodržování. Hlavní práva a povinnosti jednatele společnosti jsou následující:

  • Jednatel společnosti může uzavírat smlouvy a ovlivňovat hospodaření společnosti

  • Jednatelem společnosti musí být pouze svéprávná osoba starší 18 let

  • Jednatel společnosti má zákaz vykonávat stejnou činnost u konkurenční firmy s podobným polem působnosti

  • Jednatel nesmí vyzrazovat důvěrné informace a je vázán mlčenlivostí

  • Jednatel společnosti musí o hospodaření firmy pravidelně informovat valnou hromadu

  • Jednatel společnosti dohlíží na účetnictví firmy (zajišťuje vedení účetnictví*, …)

  • Jednatel svolává v přesně stanovených intervalech valnou hromadu

  • V případě, že má společnost jednatelů více, mohou tito jednat společně, samostatně či utvořit kolektivní orgán

  • V případě, že je ve společnosti více jednatelů a každý z nich jedná samostatně, přenáší se pochybení jednoho z jednatelů také na ostatní jednatele společnosti, ačkoliv se na chybě přímo nepodíleli

  • Jednatel je povinen zajistit plnění předepsané evidence

Co znamená ručení jednatele společnosti s.r.o.?

Z podstaty funkce jednatele vyplývá, že je jeho povinností udržovat správný chod a organizaci firmy, ve které se nachází. Stará se tedy o to, aby společnost nezkrachovala a fungovala tak, jak má.

Dle nového občanského zákoníku, který vešel v platnost 1.1.2014 (zákon č. 89/2012 Sb.) a Zákona o obchodních korporacích (zákon č.90/2012 Sb.) je navíc jednatel povinen dodržovat tzv. povinnost péče řádného hospodáře. Jinými slovy, jednatel společnosti musí za společnost jednat tak, aby společnost co nejvíce prosperovala. Jednatel společnosti musí být vůči firmě loajální a zacházet s ní s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pokud není informován o důsledcích svých činů, dopouští se protiprávního jednání a může mu být funkce jednatele s.r.o. odebrána.

Pokud k nějakému pochybení dojde, připadá právo na podání návrhu na náhradu škody proti jednateli každému ze společníků sro a je tedy jen na nich, jak se k této situaci postaví.

Kdy dochází k ručení jednatele společnosti s.r.o.?

Osobní odpovědnost jednatele společnosti s ručením omezeným nastává v případě, ve kterém by nastal úpadek s.r.o.

Pokud by k této situaci došlo, bude soud prošetřovat jednání jednatele společnosti s ohledem na to, zda při svém jednání splnil povinnost péče řádného hospodáře, či nikoliv. Pokud jednatel mohl tušit, či dokonce věděl, že firmě hrozí úpadek a nezajistil žádná potřebná opatření, aby k tomuto úpadku nedošlo, je povinen společnosti nahradit škodu, kterou jí tímto svým pochybením způsobil. Pokud tak neučiní, ručí věřitelům společnosti za její dluhy v rozsahu, v jakém způsobenou škodu neuhradil.

Pokud je ve společnosti více jednatelů, tak tito jednatelé ručí za závazky společně a nerozdílně – to znamená, že pokud jeden z jednatelů vytvoří na společnosti nějakou škodu, plnění této škody se přenáší na všechny jednatele společnosti bez rozdílu.

Kdy zaniká ručení jednatele společnosti s ručením omezeným?

Poté, co jednatel splatí celou výši škody, kterou společnosti svým chybným jednáním způsobil a za kterou odpovídá, jeho závazek vůči společnosti s ručením omezeným se ruší.

Pokud se jednatel řídí povinností řádného hospodáře, a přesto nějaká škoda či úpadek společnosti nastane, není povinen tuto škodu plnit a společnosti tudíž ničím neručí.

Pokud jste jednatelem společnosti a nejste si jisti v některých oblastech práva, rádi Vám nabídneme služby našeho právního poradenství. Stejně tak naše společnost nabízí pomoc v rámci daňové optimalizace a vedení účetnictví pro firmy. Pokud dosud firmu nevlastníte a uvažujete nad jejím založením, jistě pro Vás bude také atraktivní nabídka ready-made společností ať už s, nebo bez historie. V případě zájmu nás tedy rozhodně nezapomeňte kontaktovat.

Související služby

Líbil se Vám tento článek? Budeme ráďi když ho pošlete dál.
Zavoláme vám

Máte zájem o naše služby nebo jen dotaz? Zadejte své číslo a my Vás kontaktujeme.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
  Další informace