Účetní závěrka: co obsahuje a jaké má náležitosti
Účetní závěrku musí zveřejňovat všechny společnosti zapsané v obchodním rejstříku, SVJ, spolky, ústavy či nadace. Vypovídá o hospodaření firmy, její finanční stabilitě a schopnosti obstát v budoucnosti. Zjistěte, co a proč obsahuje a jak se v ní orientovat.

Co je účetní závěrka?

Účetní závěrka je finálním vyústěním účetní uzávěrky. Představuje soubor povinných finančních výkazů v rozsahu, který požaduje zákon podle velikosti a typu Vaší firmy.

Tyto výkazy vypovídají o celkovém hospodaření Vaší firmy za dané období. Jsou cenným zdrojem informací nejen pro vedení a vlastníky společnosti, ale i pro externí subjekty, jako jsou investoři, banky, klienti a úřady.

Obsah účetní závěrky

Zákon o účetnictví v § 18 stanovuje, co má účetní závěrka obsahovat. Její rozsah může být buď plný, nebo zkrácený. Který se Vás týká, poznáte tak, že:

 • svou firmu zařadíte do správné kategorie účetních jednotek;
 • zjistíte, jestli máte povinnost nechat ověřit svou závěrku auditorem (všechny auditované společnosti zveřejňují účetní závěrku v plném rozsahu).

Z rozsahu závěrky pak vyplývá, které finanční výkazy musíte zpracovat:

Výkaz Plný rozsah Zkrácený rozsah
rozvaha (nebo také bilance)
příloha v účetní závěrce
výkaz zisků a ztrát (výsledovka)
přehled o peněžních tocích (cash flow)
přehled o změnách vlastního kapitálu
výroční zpráva

Rozvaha

Rozvaha podává ucelený obraz o finanční situaci firmy – vyčtete z ní výši pohledávek i závazků, zadluženost vůči třetím stranám i hodnotu majetku společnosti.

Poskytuje informace o výši a struktuře aktiv a pasiv Vaší firmy:

 • aktiva na straně jedné představují veškerý majetek společnosti;
 • pasiva na straně druhé vypovídají o zdrojích, za které jste majetek pořídili (ať už jsou vlastní či cizí v podobě úvěrů, půjček apod.).

U správně sestavené rozvahy platí bilanční rovnost – celková aktiva se vždy musí rovnat celkovým pasivům. Výsledek hospodaření běžného roku uvedený v rozvaze musí odpovídat výsledku hospodaření za účetní období ve výkazu zisků a ztrát.

Výkaz zisků a ztrát

Výsledovka zachycuje strukturu výnosů a nákladů společnosti a její schopnost tvořit zisk. Vyčtete z ní výši daní, odpisů, ale třeba i provozní nebo mzdové náklady.

Podobně jako rozvaha i výkaz zisků a ztrát zachycuje dvě strany, které se účtují proti sobě:

 • výnosy představují tržby evidované v okamžiku jejich vzniku;
 • náklady odpovídají spotřebě zásob a služeb za účelem dosažení výnosů.

Bilanční rovnost zde neplatí, protože rozdílem výnosů a nákladů vypočítáte hospodářský výsledek firmy. Tím může být jak zisk, tak ztráta.

Příloha v účetní závěrce

Smyslem přílohy v účetní závěrce je doplnit, rozvést či objasnit informace uvedené v rozvaze a výkazu zisku a ztráty, abyste je Vy i externí adresáti dokázali správně interpretovat.

Struktura přílohy a pořadí informací se odvíjí od velikosti účetní jednotky na základě § 39 a) – 39 c) vyhlášky. Měla by obsahovat zejména:

 • základní informace o společnosti a její činnosti;
 • informace o účetních metodách a zásadách, které uplatňujete (např. principy ocenění), či jejich změnách;
 • informace o výši a povaze jednotlivých výnosů či nákladů, pokud jsou mimořádné svým objemem (nebo původem);
 • doplňující komentáře k vlastnímu kapitálu, rezervám, cenným papírům v držení firmy, pohledávkám či závazkům po splatnosti, daňovým nedoplatkům apod.;
 • údaje o průměrném počtu zaměstnanců v daném období, o závazcích na sociálním a zdravotním pojištění a jiné.

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (tzv. cash flow) zachycuje pohyb peněžních prostředků ve firmě. Na rozdíl od výkazu zisků a ztrát však sleduje:

 • příjmy, které vznikají v momentě přírůstku v pokladně nebo na bankovním účtu;
 • výdaje, které naopak odpovídají úbytku v momentě zaplacení.

Přehled o cash flow Vám poskytne reálný pohled na to, jak peníze proudí do a z Vašeho podnikání během určitého období. Vysvětluje, proč se například podnik vykazující zisk potýká s platební neschopností nebo proč ztrátová firma nemá nouzi o finanční prostředky.

Při sestavování cash flow čerpáte z rozvahy, výsledovky i samotného účetnictví.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Tento dokument informuje o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Můžete ho využít jako zdroj informací zejména díky porovnání s předchozím obdobím.

Výroční zpráva

Pokud jste účetní jednotkou, která podléhá povinnému auditu, musíte navíc sestavit ještě výroční zprávu.

Výroční zpráva nemá pevně předepsanou strukturu, avšak slouží jako ucelený dokument, pomocí kterého informujete vlastníky i veřejnost o:

 • své společnosti a její činnosti v předchozím roce;
 • nabídce produktů a služeb a jejich podstatných změnách;
 • výkonnosti a hospodářské situaci firmy;
 • vývoji na trhu ve svém oboru podnikání;
 • plánech a očekáváních do budoucna.

Součástí výroční zprávy je také zpráva nezávislého auditora, který ji revidoval.

Víte, že firmy, které tvoří výroční zprávu, budou mít do budoucna povinnost přidat k ní nový, nefinanční report, tzv. zprávu o udržitelnosti? Zjistěte, zda se ESG reporting týká i Vás!

Náležitosti účetní závěrky

Účetní závěrka se neobjede bez uvedení těchto základních informací:

 • název účetní jednotky a její sídlo;
 • IČO a informace o zápisu do veřejného rejstříku uváděná na obchodních listinách;
 • právní forma účetní jednotky, případně informace o tom, že je v likvidaci;
 • předmět podnikání nebo jiné činnosti, případně účel, pro který byla zřízena;
 • rozvahový den (nebo jiný okamžik), ke kterému se účetní závěrka sestavuje;
 • datum sestavení účetní závěrky.

Kdy sestavit a zveřejnit účetní závěrku?

Výchozím bodem pro sestavení účetní závěrky je konec účetního období a tzv. rozvahový den –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nejčastěji 31. prosinec, pokud účtujete v rámci klasického kalendářního roku.

K rozvahovému dni Vaši účetní provedou účetní uzávěrku – uzavřou aktivní, pasivní, nákladové a výnosové účty. Konečné zůstatky v účetnictví pak musí zobrazovat stav majetku (aktiv), zdrojů (pasiv) a výsledek hospodaření ve správné výši.

Po účetní uzávěrce následuje sestavení účetní závěrky, kdy vytvoříte výkazy popsané výše. Taková závěrka se označuje jako řádná a je nedílnou součástí daňového přiznání Vaší firmy.

Řádnou závěrku sestavujete i tehdy, pokud účtujete v rámci hospodářského roku. Proto je důležité vždy uvádět rozvahový den do výkazů.

Existují však i další typy závěrek:

 • mimořádná – pokud konec účetního období nastal v průběhu roku například z důvodu likvidace firmy, která už nebude vést účetnictví;
 • mezitímní – pokud společnost v průběhu roku změní svou právní formu, pak musí sestavit závěrku i v průběhu účetního období, účetní knihy se ale neuzavírají;
 • konsolidovaná – týká se ovládajících osob (spojení mateřské společnosti a dceřiných), které mají povinnost sestavit závěrku za celý konsolidovaný celek.

Jakmile závěrku sestavíte, musí ještě projít oficiálním schválením valné hromady nebo jediného společníka, a to nejpozději do 6 měsíců od konce účetního období (tj. typicky do 30. 6.).

Následně ji nezapomeňte zveřejnit ve sbírce listin tím, že závěrku doručíte rejstříkovému soudu. Povinnost zveřejnění závěrky se týká účetních jednotek:

 • zapsaných ve veřejných rejstřících (zejména v obchodním);
 • určených zvláštním zákonem;
 • typu SVJ, spolek, ústav či nadace.

Auditované společnosti pak musí svou účetní závěrku zveřejnit spolu s výroční zprávou.

TIP: Chcete si usnadnit zveřejnění účetní závěrky? Jako obchodní korporace můžete při odevzdání daňového přiznání požádat finanční úřad, aby předal účetní závěrku rejstříkovému soudu za Vás.

Sestavení účetní závěrky vyřešíme za Vás

Netrapte se tím, co přesně zveřejnit, kdy a jakým způsobem – využijte naši službu vedení účetnictví! Pohlídáme za Vás účetní i daňové termíny a další povinnosti včetně zveřejnění účetní závěrky, abyste vše splnili v pořádku a včas. Ozvěte se nám prostřednictvím kontaktního formuláře a domluvíme se na detailech.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat