Daňové vs. nedaňové náklady: jak je rozlišit?

Některé náklady na Vaše podnikání ovlivňují základ daně z příjmu, a tím i částku, kterou následně odvedete státu. Jiné nákladové položky ale výpočet daně neovlivní. Připravili jsme pro Vás shrnutí, které Vám pomůže se v problematice vyznat.

Jak poznat, které náklady jsou daňově uznatelné?

Při přípravě přiznání k dani z příjmů je nutné si ověřit, které z evidovaných nákladů jsou daňově uznatelné – ne všechny si totiž můžete z daní skutečně odečíst. Právně tuto problematiku ošetřuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP").

Posouzení uznatelnosti nebývá v praxi vždy jednoduché. Samozřejmě existují položky, které se jednoznačně považují za daňově uznatelné (např. nákladové kurzové rozdíly). U celé řady nákladů musí ovšem účetní ve spolupráci s daňovým poradcem provést detailní analýzu, aby daňovou uznatelnost správně posoudili. Výchozím bodem při daňové kalkulaci je výsledek hospodaření, tedy rozdíl mezi výnosy a náklady (u účtujících subjektů) nebo mezi příjmy a výdaji.

Základní pravidlo uvádí § 24 odst. 1 ZDP, podle kterého lze náklady považovat za daňově uznatelné, pokud jsou vynaloženy za účelem „dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů“ daňového subjektu. Zjednodušeně řečeno – náklady si můžete „dát do daní“ jen v případě, že prokazatelně souvisí s Vaším podnikáním.

Mějte na paměti, že náklady spjaté s příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo předmětem daně nejsou, musíte vyloučit ze základu daně. Mnoho položek má také specifický daňový režim, který je definován přímo v ZDP.

Výše uvedené obecné pravidlo se dá použít na drtivou většinu nákladů (např. náklady na energie, prodávané zboží, mzdy zaměstnanců...). Řada položek však může být svou povahou problematická. Příkladem jsou náklady na marketing a reklamu, eventuálně různé služby, kterým se výkladově v minulosti věnovala i celá řada judikátů.

V případě kontroly ze strany správce daně musí být u těchto nákladů poplatník schopen prokázat, že se opravdu váží na budoucí zdanitelné příjmy. Zároveň poplatník dokládá, že se veškerá plnění uskutečnila (např. že reklama se objevila v TV, služba byla poskytnuta).

Jelikož jde o komplexní problematiku, připravili jsme pro Vás stručné shrnutí těch nejběžnějších položek.

Daňově uznatelné náklady

Mezi nejčastější daňové náklady patří:

 • Opravy majetku.Netýká se to však situací, kdy dochází k výrazné rekonstrukci či modernizaci majetku. Pak jde totiž o tzv. technické zhodnocení, které do nákladů vstupuje až postupně formou odpisů.
 • Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku (například strojního vybavení). Konkrétní způsob odpisování (rovnoměrné, zrychlené, výkonové) stanoví ZDP. V případě nehmotného majetku (třeba software) se pak uznávají účetní odpisy.
 • Opravné položky k pohledávkám, pokud splníte podmínky pro jejich tvorbu, které uvádí speciální zákon.

Samostatnou oblastí je pak prodej akcií a jiných cenných papírů, kde je situace složitější. U akcií určených k obchodování se uznává celá kupní cena (i když dojde ke ztrátě). V ostatních případech se vše posuzuje podle dalších kritérií. Pokud je například prodej akcií a podílů osvobozený od daně, není daňově uznatelný. Hodnotí se také, zda samotná transakce nebyla ztrátová (ve vybraných případech jsou náklady uznatelné pouze do výše dosaženého výnosu a případná ztráta je potom neuznatelná).

Pozor: Daňová uznatelnost některých položek je vázaná na jejich uhrazení do konce zdaňovacího období. Je to typicky daň z nemovitých věcí nebo smluvní pokuty.

Daňově neuznatelné náklady

Typické nedaňové náklady vyjmenovává § 25 ZDP. Jsou to nejčastěji:

 • Náklady na pořízení hmotného majetku a technických zhodnocení. Tyto náklady se totiž neuplatňují jednorázově, ale ve formě postupných odpisů.
 • Náklady patřící do jiného zdaňovacího období. Je to např. situace, kdy došla se zpožděním faktura za materiál nakoupený koncem roku, a k tomuto plnění nebyla vytvořena tzv. dohadná položka.
 • Náklady na osobní potřebu poplatníka (třeba náklady na opravu stroje, který není psaný na firmu) a náklady vynaložené za jiného poplatníka (např. pokud zaplatíte fakturu, která nepatřila Vaší firmě).
 • Náklady na reprezentaci (platby za obědy, hodnotnější dárky apod.).
 • Dary. ZDP však umožňuje následný odpočet darů na vybrané dobročinné účely (hasiči, zdravotnická a školská zařízení, církve...).
 • Úroky z půjček od spřízněných osob, pokud nesplňují speciální podmínky stanovené zákonem (jedná se primárně o pravidlo nízké kapitalizace).
 • Sankce a pokuty od státních orgánů či institucí (např. pokuty od policie, finančního úřadu atd.).
 • Většina opravných položek (tedy například k materiálu, zásobám či majetku). Výjimkou jsou pouze dříve zmíněné opravné položky k pohledávkám, které splňují podmínky speciálního zákona.
 • Tvorba účetních rezerv.

Závěrem doplníme, že ZDP obsahuje velké množství výjimek a speciálních ustanovení. Sporné situace je tak třeba řešit jednotlivě a v návaznosti na aktuální výklad.

Sháníte spolehlivého partnera pro tvorbu daňového přiznání? Rádi Vám pomůžeme nejen s daněmi, ale i s kompletním vedením účetnictví. Stačí se nám ozvat pomocí formuláře níže.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Mohlo by Vás také zajímat