Jak a proč vytvořit finanční plán podniku

Máte v hlavě skvělý podnikatelský nápad? Než se pustíte do realizace, vytvořte si základní finanční plán. Pomůže Vám stanovit náklady na start podnikání, očekávané příjmy i odhad zisku. V delším horizontu Vám pak usnadní efektivní hospodaření s financemi.

K čemu slouží finanční plán?

Finanční plán představuje číselné vyjádření Vašeho podnikatelského záměru – před jeho rozjezdem i v průběhu podnikání. Tvoří důležitou složku podnikatelského plánu.

Kvalitní finanční plánování Vám:

 • pomůže odhadnout příjmy i výdaje v podnikání a lépe reagovat na jejich výkyvy;
 • napoví, jestli má smysl pouštět se do konkrétního projektu i jak jej nejlépe financovat;
 • usnadní rozhodování mezi více variantami projektu/investice/produktu;
 • zvýší finanční stabilitu a podrží Vás v nečekané krizové situaci.

Bez finančního plánu se neobejdete ani v případě, kdy chcete sáhnout po cizích zdrojích financování (od banky, investora nebo obchodního partnera).

Co má obsahovat finanční plán?

Finanční plán nemusí být nijak složitý. Vystačíte si třeba s tabulkou v Excelu, pomocí které budete plánovat příjmy a výdaje po měsících a následně sledovat jejich skutečný vývoj. Kromě odhadu budoucího zisku či ztráty získáte i skvělý přehled o zdrojích financování svého podnikání.

Jakmile Vaše podnikání naroste, můžete sáhnout i po vhodné účetní aplikaci. Ta Vám pomůže finanční plánování automatizovat a zpracuje za Vás i potřebné přehledy.

Základní finanční plán obsahuje:

1/ Příjmy (tržby)

Odhadněte, kolik kterého zboží můžete prodat a za jakou cenu. U služeb vycházíte ze své hodinové sazby, případně počtu klientů. U online prodejů nebo širokého sortimentu si stanovte průměrnou výši objednávky a počet objednávek, které byste měli uskutečnit.

Do příjmů však patří i počáteční vlastní kapitál, stejně jako příjmy z cizích zdrojů – např. půjčky, dotace, úroky z vkladů apod.

2/ Výdaje (náklady)

Výdaje či náklady se určují snáze než příjmy. Můžete si totiž skutečně spočítat, kolik Vás bude stát jak rozjezd podnikání, tak i pravidelné měsíční platby nebo budoucí investice.

Výdaje si rozčleňte na fixní (platíte je každý měsíc, ať už něco prodáte, nebo ne) a variabilní (jejich objem roste s objemem výroby nebo poskytnutých služeb).

A nezapomeňte ani na zálohy na pojištění a daně, které budete platit v budoucnu, a plán finanční rezervy, ze které byste pokryli případné pokuty, náročnější opravy nebo výpadky prodejů během neočekávaných událostí.

Speciální kategorií je dlouhodobý majetek. S ním můžete počítat jako s jednorázovou investicí v určité výši, avšak z pohledu účetnictví Vám do nákladů vstupuje postupně formou odpisů.

3/ Zisk nebo ztráta

Pokud Vaše příjmy přesahují výdaje, vytvořili jste v daném období zisk. V opačném případě realizujete ztrátu, která Vám snižuje kapitál.

Pro výpočet zisku či ztráty určitě volte vhodné období – ideálně na měsíční a roční bázi. U sezónních podnikání zhodnoťte i uplynulý kvartál nebo danou sezónu.

U začínajících byznysů a obzvlášť startupů není nijak výjimečné, že jsou ve ztrátě několik prvních měsíců, dokonce i let. Start a prvotní rozvoj podnikání totiž často vyžaduje vyšší investice. Ztráty se nemusíte bát, pokud máte kvalitně zpracovaný finanční plán – pak víte, za jak dlouho by se ztráta měla vstřebat a kdy se Vaše investice začne vyplácet.

Aby se Vám zisk dobře porovnával v rámci dílčích období, počítejte s výší zisku před zdaněním. Při plánování výdajů si však nezapomínejte postupně odkládat prostředky na budoucí daň (OSVČ platí 15% daň z příjmu, právnické osoby 21%).

TIP: Víte, jak spočítat hospodářský výsledek firmy? Prozradíme, jak na to – včetně vysvětlení druhů zisku, jako je EBT, EBITDA a další.

4/ Přehled peněžních toků (cash flow)

Výnosy a náklady jsou užitečným měřítkem pro odhad budoucího zisku nebo ztráty. Neřeknou Vám ovšem nic o tom, kolik peněžních prostředků máte ve skutečnosti na svém účtu či v pokladně nebo kolik a kdy naopak musíte zaplatit svým dodavatelům.

Přehled cash flow zachycuje:

 • příjmy, které vznikají v momentě přírůstku financí v pokladně nebo na bankovním účtu;
 • výdaje, které naopak odpovídají úbytku financí v momentě zaplacení.

Firma s obrovskými tržbami může někdy klidně vykazovat ztrátu právě kvůli nesouladu v cash flow.

V rámci finančního plánování zkuste v Excelu zpracovat i plán peněžních toků podle data splatnosti jednotlivých faktur a frekvence, s jakou platí Vaši klienti – je to okamžitě po nákupu, nebo mají odloženou platbu? Zahrňte veškeré pravidelné výdaje a nezapomeňte ani na budoucí investice a platby, které Vy sami platíte s jinou než měsíční periodicitou. Počítáte s vratkami nebo nadstandardní zárukou, která se projeví až v delším horizontu? Přesně tyto položky ovlivňují Vaše cash flow.

Kdy a na jak dlouho se sestavuje finanční plán?

Finanční plán doporučujeme sestavit už před samotným začátkem podnikání a aktivně jej využívat i v zaběhnuté firmě.

Před startem podnikání nemusí být plán nijak složitý co do obsahu ani zpracování. Vystačíte si s tabulkou členěnou ideálně po měsících a se základním rozpočtem, který bude obsahovat:

Výdaje / náklady Příjmy / tržby
Odhad nákladů na zahájení podnikání, typicky:
 • náklady na založení firmy/živnosti;
 • náklady na rekonstrukci prostor;
 • vybavení nábytkem a zařízením;
 • náklady na web či e-shop;
 • úvodní marketing;
 • pořízení zboží či surovin do začátku.
Soupis kapitálu, ze kterého budete své podnikání financovat, ideálně v členění:
 • vlastní kapitál (peněžité i nepeněžité vklady vlastníků);
 • cizí zdroje (půjčky od bank, investorů, obchodních partnerů apod.).
Odhad měsíčních provozních nákladů:
 • nájem, leasing;
 • mzdy vč. odvodů a daní;
 • energie;
 • pojištění;
 • doplňování zásob či materiálu;
 • předplatné softwaru a aplikací;
 • běžný úklid apod.
Detailní odhad prodeje, který nejlépe odpovídá typu Vašeho podnikání:
 • počet kusů zboží, které prodáváte;
 • objem služeb, které nabízíte;
 • počet klientů a průměrná výše jejich objednávky apod.
= Zisk před zdaněním
Zisk spočítáte jako rozdíl příjmů a výdajů. V počátku podnikání můžete několik měsíců vykazovat i ztrátu kvůli prvotním investicím.

Podobný plán využijete i v průběhu podnikání s tím rozdílem, že už můžete pracovat s vlastními historickými daty, takže bude přesnější.

Vytvořený finanční plán doporučujeme nejméně 1× za měsíc porovnávat se skutečnými výsledky, abyste mohli včas reagovat na výkyvy a změny.

Z hlediska časového horizontu můžete sestavit finanční plán:

 • Krátkodobý: pokud se své podnikání chystáte teprve rozjet nebo přemýšlíte nad novým projektem a pracujete zatím spíše s odhady. Plánovací horizont je obvykle v rozmezí několika měsíců či jednoho roku. Pokud Vaše podnikání podléhá sezónním výkyvům (např. silná letní nebo vánoční sezóna), určitě je v plánu zohledněte.
 • Dlouhodobý: ten tvoří spíše zaběhnuté společnosti, které vycházejí ze svých reálných dat a na základě nich se snaží vytvořit prognózy do budoucna. Plánovací horizont může být až 5 let. Čím delší období, tím méně přesný plán však bude.

I začínající firmy mohou tvořit dlouhodobý plán, pokud žádají o finance z cizích zdrojů anebo už mají jasnou vizi a představu o růstu v dlouhodobém horizontu. Pak plán na 1 rok obvykle nestačí a je dobré ho rozšířit.

Scénáře finančního plánování

Jakmile se pustíte do tvorby finančního plánu, zkuste rovnou pracovat i s jeho vývojovými scénáři. Ty Vám pomohou lépe se připravit na neočekávané krize i odhadnout potenciál pro budoucí růst a další investice.

Vývojový scénář finančního plánování může být:

 • Pesimistický: počítáte s minimálními prodeji a tržbami, případně vyššími náklady, proto je třeba mít v plánu i zdroje, jimiž byste tento stav pokryli.
 • Realistický: vychází ze skutečných dat z předešlých měsíců nebo let vč. sezónních výkyvů a neočekávaných výdajů.
 • Optimistický: je nejlepší variantou, která by Vás v podnikání mohla potkat. Pokud se naplní, víte, že získáte dodatečné zdroje pro krytí předešlé ztráty nebo naopak pro budoucí investice a další rozvoj firmy.

Klíčové ukazatele finančního plánování

Zisk či ztráta nejsou jedinými měřítky, na která se v rámci finančního plánování zaměřit. Promyslete si vlastní ukazatele, které Vám dají detailnější představu o tom, jakým směrem se Vaše podnikání skutečně ubírá.

Základní klíčové ukazatele (tzv. KPI) v podnikání tvoří:

 • bod zvratu – moment, kdy se předpokládané tržby vyrovnají nákladům a začnete realizovat zisk;
 • návratnost investice – investice začne generovat takový zisk, který splatí její náklady;
 • marže – tržby ani obrat nemusí podat věrný odhad ziskovosti tolik jako skutečná výše marže, se kterou prodáváte své zboží či služby. A to i včetně prodejů, ke kterým nedojde (zkažené zboží, odstávka služeb, celozávodní dovolená atd.), a marži tak snižují.

Vlastní klíčové ukazatele by měly odpovídat Vaší firemní strategii. Mohou jimi být:

 • podíl na trhu – vyjádřený obratem nebo počtem zákazníků;
 • počet nových klientů nebo podíl vracejících se zákazníků;
 • celková doba dodávky nebo odezva klientského servisu – pokud na nich stavíte svou podstatnou konkurenční výhodu;
 • u e-shopů pak celková návštěvnost, míra prokliku z online reklamy apod.

Dosáhněte svých cílů pomocí strategického plánování

Máte v hlavě skvělý nápad, ale ještě přesně nevíte, jak ho uchopit?

 1. Začněte situační analýzou prostředí, do kterého chcete vstoupit.
 2. Pokračujte definováním vize, mise, hodnot a cílů svého podnikání.
 3. Pak přejděte k tvorbě podnikatelského záměru včetně finančního plánu.

Vyzkoušejte i metodu Lean Canvas – podnikatelský plán na jedinou stránku, kterým snadno popíšete jakýkoliv projekt i myšlenku a pružně je můžete měnit. Stáhněte si naši šablonu Lean Canvas a zjistěte, jak ji vyplnit krok za krokem.

My Vám pomůžeme rozjet podnikání po formální stránce. Netrapte se papírováním na úřadech a objednejte si založení společnosti nebo živnosti online.

Kontaktní informace

Napište nám a my se Vám
ozveme do 24 hodin.

Tuto stránku chrání služba reCAPTCHA a vztahují se na ni Zásady ochrany soukromíSmluvní podmínky společnosti Google.

Doporučujeme

Založení živnosti
Založení živnosti

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás.…

Podnikejte jako OSVČ – živnost zařídíme za Vás. Neztrácejte se v administrativě spojené s ohlášením živnosti…

Zjistit více Zjistit více
Založení s.r.o. online
Založení s.r.o. online

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy…

Podnikejte do 3 dnů! Rychlé založení firmy online na pár kliknutí od 6 993 Kč. Objednejte si svou s.r.o.…

Zjistit více Zjistit více

Mohlo by Vás také zajímat